Ahmad Sarwat, Al-Buuthiy, dan Al-Albaaniy


Dalam salah satu artikel di situs “Warna Islam”, Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. pernah memberikan jawaban atas satu pertanyaan yang diajukan terkait buku yang ditulis Dr. Muhammad Sa’iid Ramadlan Al-Buuthiy yang berjudul Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Pertanyaan tersebut fokus pada bahasan anti madzhab yang dilayangkan Dr. Al-Buuthiy kepada Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah. Ya, Dr. Al-Buuthiy telah menuduh Asy-Syaikh Al-Albaaniy sebagai tokoh anti madzhab masa kini. Madzhab paling merusak, katanya.

Bagi orang yang akrab dengan kitab-kitab Asy-Syaikh Al-Albaaniy atau fatwa dan ceramah beliau (mis : serial kaset Silsilatul-Hudaa wan-Nuur, atau yang lainnya), tentu tahu kebathilan tuduhan ini. Namun sungguh disayangkan kali ini bahwa seorang ustadz Ahmad Sarwat, Lc. yang biasanya kritis, tiba-tiba merubah perannya menjadi seorang muqallid. Beliau menelan begitu saja perkataan Dr. Al-Buuthiy tanpa pertimbangan tatsabbut atau tabayyun. Padahal, bahan-bahan yang dapat beliau telaah dari kitab-kitab Asy-Syaikh Al-Albaniy tersebar di berbagai media. Dan sekali lagi disayangkan…….. beliau enggan untuk memperhatikannya.

Pada kesempatan ini, ijinkanlah saya memberikan catatan singkat atas komentar/jawaban beliau tersebut, dengan harapan dapat sedikit memberikan kontribusi pembelaan atas diri Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah. Tentu saja, tidak semua kalimat beliau saya tanggapi. Hanya beberapa bagian yang saya anggap penting saja.

Beliau (Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc.) berkata :

Al-Albani sendiri memang tokoh penting di dalam dunia hadits. Sudah banyak karya beliau yang memenuhi rak-rak buku para pelajar dan mahasiswa. Dan sudah banyak orang yang menjadikannya sebagai rujukan dalam masalah hadits.

Akan tetapi di dalam dunia ilmu fiqih, Al-Albani memang punya catatan tersendiri, dimana dirinya sering menyerang ilmu fiqih dan cenderung anti dan memusuhi mazhab-mazhab fiqih yang sudah ada. Hal ini dikemukakan oleh guru besar ilmu fiqih, Dr. Said Ramadhan Al-Buthy, ulama fiqih kenamaan dari Syria.

Alhamdulillah, Anda mengakui keilmuan beliau dalam ilmu hadits. Kitab-kitab beliau dalam bidang takhrij hadits sudah banyak tersebar di dunia Islam. Sungguh, Allah ta’ala telah memberikan satu nikmat yang sangat besar melalui perantaraan beliau dalam hal ini.

Namun perkataan Anda di paragraf selanjutnya sungguh bertolak belakang dengan pengakuan Anda yang pertama. Anda katakan – dengan ber-taqlid pada Dr. Al-Buuthiy – bahwa Asy-Syaikh Al-Albaniy seorang yang gemar menyerang ilmu fiqh dan cenderung anti/memusuhi madzhab fiqh yang sudah ada. Benarkan demikian ? Dari mana Anda bisa simpulkan ini ? Kalau yang Anda maksud adalah Asy-Syaikh Al-Albaaniy sering mengkritik pendapat madzhab yang lemah; maka dimana letak aib beliau dalam hal ini ? Bukankah jika kita ingin menegakkan satu kesimpulan hukum pada suatu permasalahan dimana terdapat beragam pendapat ulama madzhab di dalamnya, kita wajib melihat dalil yang dipakai oleh masing-masing ulama ?. Dan kebiasaan Asy-Syaikh Al-Albaniy jika berbicara dalil, maka beliau meneliti dulu keshahihannya. Beliau tolak hadits dla’if dan pendapat yang terbangun olehnya, dan hanya menerima hadits shahih dan memegang pendapat yang terbangun olehnya. Jika ada beberapa pendapat yang sama-sama berpegang pada hadits shahih, maka beliau baru mempertimbangkan ketepatan istinbath masing-masing pendapat dengan dalil tersebut. Kiranya dapat saya contohkan sebagai berikut :

1. Dalam kitab Tamaamul-Minnah (hal. 104 – 106; Daarur-Raayah, Cet. 5), saat mengkritik Sayyid Sabiq yang melemahkan pendapat batalnya makan daging onta, Asy-Syaikh Al-Albaaniy berkata :

قلت: هذا الاستفهام لا طائل تحته بعد أن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم باعتراف المؤلف فلا يجوز تركه مهما كان المخالفون له في العدد والمنزلة فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما "يثبت بنفسه لا بعمل غيره من بعده" كما قال الإمام الشافعي على ما سبق في "المقدمة: القاعدة 14".

“Aku (Al-Albaaniy) katakan : Pertanyaan ini[1] tidak ada manfaatnya jika muallif sudah mengetahui keshahihan hadits dari beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Hadits yang shahih ini tidak boleh diabaikan betapapun jumlah dan tingginya kedudukan orang yang menyelisihinya. Sesungguhnya hadits Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam tetap sah dengan sendirinya bukan karena diamalkan orang lain setelah beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaafi’iy dalam muqaddimah : Kaidah Keempat belas, yang telah lalu”.

……………..

وليس للمؤلف أي دليل أو سند في إثبات ذلك إلا اعتماده على ما ذكره النووي في "شرح مسلم" أنه: "ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء يعني أكل لحم الجزور وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون ...".
وهذه الدعوى خطأ من النووي رحمه الله قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في "القواعد النورانية" ص 9:......

Muallif tidaklah mempunyai dalil atau sandaran bagi pendapat yang beliau tetapkan kecuali hanya bersandar pada apa yang disebutkan oleh An-Nawawiy dalam Syarh Muslim : ‘Kebanyakan (jumhur) ulama berpendapat bahwa wudlu tidak batal karena makan daging onta. Pendapat ini di antaranya dipilih oleh Al-Khulafaaur-Raasyidiin yang empat…’. Penyandaran An-Nawawiy rahimahullah ini adalah keliru sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul-Islaam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, dimana beliau berkata dalam Al-Qawaa’idun-Nuuraaniyyah (hal. 9) : ….”.

Kemudian beliau (Asy-Syaikh Al-Albaniy) menyebutkan keterangan Ibnu Taimiyyah yang membantah keterangan An-Nawawiy. Setelah itu beliau berkata :

ثم روى البيهقي فيه بسنده عن ابن مسعود أنه أكل لحم جزور ولم يتوضأ ثم قال: "وهذا منقطع وموقوف وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: وبخاصة أنه ثبت عن الصحابة خلافه فقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1 / 46 بسند صحيح عنه

“Kemudian Al-Baihaqiy meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas’uud bahwasannya beliau memakan daging onta dan tidak berwudlu. Kemudian ia (Al-Baihaqiy) berkata : ‘Hadits ini munqathi’ (terputus) mauquf. Hal semisal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan hadits shahih dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam’.

Aku (Al-Albaniy) berkata : Dan telah shahih dari shahabat yang menyelisihi muallif. Telah berkata Jaabir bin Samurah radliyallaahu ‘anhu : ‘Kami berwudlu karena (makan) daging onta dan kami tidak berwudlu karena (makan) daging kambing’. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (1/46) dengan sanad shahih” [selesai perkataan Al-Albaniy].

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata : Apakah ini yang Anda – wahai ustadz Ahmad Sarwat, Lc. – anggap sebagai tindakan ‘menyerang ilmu fiqih dan memusuhi madzhab fiqih yang telah ada’ ?

2. Dalam kitab Ashlu Shifati Shalatin-Nabiy (2/376; Maktabah Al-Ma’aarif, Cet. 1/1427) saat membahas hukum ta’miin (membaca aamiin) bagi imam dan makmum dalam shalat berjama’ah, Asy-Syaikh Al-Albaaniy berkata :

الأولى : أنه يشرع التأمين للإمام. وهو مذهب الجمهور العلماء، وخلف في ذلك أبو حنيفة في رواية : فقال :
((يُؤَمّن مَن خلف الإمام، ولا يؤمن الإمام)).
ذكر تلميذه محمد في ((الموطأ)) (١٠٣)، ثم خالفه؛ فقال :
((ينبغي إذا فرغ الإمام من (أم الكتاب) أن يُؤَمّن الإمام، ويؤمن من خلفه، ويجهرون بذلك)). اهـ.
وقد روي عن مالك مثلُ ما ذكرنا عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك :
((لا يُؤَمّن في الجهرية فقد)). وأحاديث الباب ترُدُّ عليها - كما قال الشوكاني (٢/١٨٦) - ، فلا جرم أن أطبقت كتب المتون على مخالفة هذه الرواية عن أبي حنيفة؛ ففيها : ((ويُؤَمّن الإمام والمأموم)).

“Pertama : Disyari’atkannya ta’miin (mengucapkan aamiin) bagi imam. Ia adalah madzhab jumhur ulama, yang kemudian diselisihi oleh Abu Haniifah dalam satu riwayat. Ia (Abu Haniifah) berkata :

‘Orang-orang (makmum) yang berada di belakang imam mengucapkan aamiin, namun imam tidak mengucapkan aamiin’.

Muridnya yang bernama Muhammad (bin Al-Hasan) menyebutkannya dalam Al-Muwaththa’ (103), lalu ia menyelisihinya dan berkata :

‘Hendaknya seorang imam setelah selesai membaca Ummul-Kitaab (Al-Fatihah) membaca aamiin, dan diaminkan pula orang-orang yang berada di belakannya dengan mengeraskan suaranya’.

Diriwayatkan pula oleh Maalik semisal apa yang telah kami sebutkan dari Abu Haniifah. Dalam satu riwayat dari Maalik :

‘Tidak diucapkan aamiin hanya pada shalat jahriyyah saja’.

Namun hadits-hadits yang ada dalam bab ini membantahnya – sebagaimana dikatakan Asy-Syaukaaniy (2/186) - . Dan tidak masalah jika matan kitab-kitab madzhab Hanafiyyah disusun menyelisihi riwayat dari Abu Haniifah. Di antaranya disebutkan : ‘Diaminkan oleh imam dan makmum” [selesai perkataan Al-Albaaniy].

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata : Dapat kita lihat bahwa Asy-Syaikh Al-Albaaniy menyelisihi madzhab yang ia terdidik di atasnya, juga madzhab bapak dan nenek moyangnya (yaitu madzhab Hanafiyyah) dengan menguatkan pendapat jumhur ulama. Apakah ini yang Anda – wahai ustadz Ahmad Sarwat, Lc. – anggap sebagai tindakan ‘menyerang ilmu fiqih dan memusuhi madzhab fiqih yang telah ada’ ?

3. Dalam kitab At-Tawassul Ahkaamuhu wa Anwaa’uhu (hal. 47-48; Maktabah Al-Ma’aarif, Cet. 1/1421) saat membahas tawassul bid’iy dan membantah para pendukungnya dari kalangan madzhab Hanafiyyah, Asy-Syaikh Al-Albaaniy berkata :

إنما أكثرت من هذه النقول لأن كثيرين من متعصبة الحنفية وغيرهم ينكرون صحة هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله وإذا كان مثل هذا القول لا يصح عنه فليس هناك في كتب الفقه شيء يصخ عنه مطلقا كما لا يخفى على الفقيه العالم بطريقة نقلأقوال الأئمة الحنفية في كتب المذهب.
ومن غرائب بعضهم أنهم إذا جوبهوا بقول الإمام أبي حنيفة هذا صرحوا بأنهم غير ملزمين به لأنه مخالف للحديث لأنه قد صح - يزعمهم- الحديث بدعاء الله بغيره كما في حديث أصحاب الغار وحديث بريدة وقد تقدما ص 33-34 ويفسرونهما على غير الوجه الصحيح يقولون هذا مع أنهم في منهجهم العام وسبيلهم المعروف غارقون في التقليد إلى آذانهم ويعرضون عن أي حديث صحيح الإسناد صريح الدلالة إذا كان مخالفا لمذهبهم فما بالهم يعودون إلى منهجنا هذا حينما سدت في وجوههم سبل الرد علينا من المذهب؟ ترى هل هذا تناقض منهم أو غفلة أم وهم {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} ليردوا الحق الذي نص عليه إمام مذهبهم لأنه يوافق ما تدعوهم إليه من ترك التوسل بالذات إلى التوسل بالله تعالى وصفاته؟
وليت شعري هل هم مستعدون لأن يكون العمل بما صح به الحديث منهجهم في فقههم كله حتى نطالبهم بعشرات بل بمئات الأحاديث الصحيحة التي خالفوها إلى مذهبهم وبذلك تتفق وجهة نظرهم مع وجهة نظرنا أم سيكون شأنهم اتباع الحديث ومخالفة المذهب إذا وافق ذلك الهوى والغرض والتمسك بالمذهب ومخالفة الحديث إذا لم يوافق ذلك الهوى والغرض!

“Sengaja aku (Al-Albaaniy) memperbanyak nukilan ini karena di kalangan orang-orang yang fanatik dari madzhab Hanafiyyah dan yang lainnya mengingkari keshahihan perkataan ini dari Abu Haniifah rahimahullah ta’ala. Dan jika saja perkataan semisal ini tidak benar darinya, niscaya tidak akan ada dalam kitab-kitab fiqh secara keseluruhan, sebagaimana tidak tersembunyi bagi seorang yang faqiih lagi ‘alim dalam hal penukilan perkataan para imam madzhab Hanafiyyah dalam kitab-kitab madzhab.

Dan di antara keanehan sebagian di antara mereka apabila mereka dihadapkan perkataan Al-Imam Abu Haniifah ini[2], dengan terang-terangan mereka tidak menetapinya karena bertentangan dengan hadits shahih – menurut anggapan mereka – tentang berdoa (ber-tawassul) kepada Allah dengan selain-Nya, sebagaimana hadits Ashhaabul-Gharr dan hadits Buraidah – sebagaimana telah disebutkan di halaman 33-34. Mereka menafsirkannya secara tidak benar. Mereka mengatakan hal itu, padahal telah diketahui metode dan jalan mereka secara umum lagi ma’ruf yang terbiasa dengan taqlid buta dan berpaling dari hadits yang shahih sanadnya dan jelas penunjukkannya jika itu bertentangan dengan madzhab mereka. Maka, ada apa gerangan mereka kembali pada manhaj kami ini ketika mereka tidak menemukan jalan membantah kami dalam masalah ini ? Kalian lihat apakah ini merupakan kontradiksi dari mereka atau kelalaian, ataukah mereka seperti yang difirmankan Allah : ‘Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya?’ (QS. Al-Fath : 11) untuk menolak kebenaran yang ditegaskan oleh imam madzhab. Karena beliau (Abu Haniifah) sesuai dengan apa yang kami dakwahkan untuk meninggalkan tawassul dengan dzat menuju tawassul (yang disyari’atkan) dengan Allah dan sifat-sifat-Nya ?..............” [selesai nukilan perkataan Al-Albaaniy].

Saya (Abul-Jauzaa’) berkata : Apakah jenis perkataan Al-Albaaniy yang semacam ini yang Anda – wahai ustadz Ahmad Sarwat, Lc. – anggap sebagai tindakan ‘menyerang ilmu fiqih dan memusuhi madzhab fiqih yang telah ada’ ?

Asy-Syaikh Al-Albaaniy sendiri telah menampik tuduhan ini :

فأقول: هذا كذبٌ وزورٌ ، فنحن نُقَدِّرُ الأئمةَ الأربعةَ- وكذا غيرهم- حق قدرهم، ولا نستغني عن الاستفادة من علمهم، والاعتماد علىِ فقههم، دون تعصُّب لواحد منهم على الآخرين، وذلك ممّا بَيّنته بياناً شافياَ منذ أكثر من ثلاثين سنة في مقدمة كتابي: "صفة صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم - من التكبير إلى التسليم كأنك تراها" ، فإليها أُحِيلُ من كان يريدُ التأكّد من كذب هذه الفرية.

“Maka aku katakan : Ini adalah satu kedustaan dan kebohongan. Adapun kami sangat menghormati para imam yang empat – begitu pula para imam selain mereka - . Kami membutuhkan faedah ilmu mereka dan berpedoman pada fiqh mereka, tanpa rasa fanatik terhadap salah satu di antara mereka. Hal telah kami jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang semenjak lebih dari 30 tahun lalu dalam muqaddimah kitabku : Shifatu Shalaatin-Nabiyshallallaahu ‘alaihi wa sallamminat-Takbiiri ilat-Tasliimi ka-Annaka Taraahaa. Saya persilakan bagi siapa saja yang ingin mengetahui kedustaan tuduhan ini untuk membacanya” [Silsilah Adl-Dla’iifah, 3/6; Maktabah Al-Ma’aarif, Cet. 2/1408].

Dengan ketiga contoh di atas dan juga pengingkaran yang beliau nyatakan, adakah bukti yang bisa Anda tampilkan tentang ini ?

Menurut Al-Albani, semua orang haram hukumnya merujuk kepada ilmu fiqih dan pendapat para ulama. Setiap orang wajib langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan untuk memahaminya, tidak dibutuhkan ilmu dan metodologi apa pun. Keberadaan mazhab-mazhab itu dianggap oleh Al-Albani sebagai bid'ah yang harus dihancurkan, karena semata-mata buatan manusia.

…….

Sayangnya, ilmu fiqih dan ushul fiqih yang sudah sejak 14 abad dijadikan standar dalam mengistimbath hukum oleh seluruh umat Islam, oleh Al-Albani ingin dirobohkan begitu saja, dengan alasan kedua ilmu itu dianggap bid'ah dan hanya merupakan ijtihad manusia.

Satu kebohongan Al-Buuthiy yang diikuti oleh seorang ustadz Ahmad Sarwat, Lc. secara membabi buta…… Karena saya tidak bisa meminta kepada Dr. Al-Buuthiy, tentu saja saya akan mengalihkan hal itu kepada bapak ustadz Ahmad Sarwat, Lc. yang terhormat untuk memberikan bukti kepada kami atas nukilan-nukilan yang bapak katakan itu….

a. Haram hukumnya merujuk ilmu fiqh dan pendapat para ulama ?

Saya pribadi merasa heran darimana kalimat ini dapat disimpulkan dari diri Asy-Syaikh Al-Albaniy oleh yang kami hormati : Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. Beliau rahimahullah telah menulis satu kitab fiqh berjudul At-Ta’liiqatur-Radliyyah ‘alar-Raudlatin-Nadiyyah (tahqiq : ‘Aliy Al-Halabiy; Daar Ibnil-Qayyim, Cet. 1/1423); yang pada asalnya merupakan kitab Al-‘Allamah Shiddiq Hasan Khaan Al-Qanujiy yang berjudul Ar-Raudlatun-Nadiyyah. Kitab ini terdiri dari 3 juz, yang dimulai dari Kitaabuth-Thaharah dan diakhiri dengan Kitaabul-Jihaad was-Siyar. Ini menunjukkan perhatian besar beliau dalam ilmu fiqh. Dan nanti akan saya bawakan perkataan salah satu muridnya, Asy-Syaikh Al-'Abbaasiy tentang majelis-majelis ilmu beliau dalam mengajarkan ilmu fiqh. Jika kita merujuk pada perkataan ustadz kita yang terhormat ini, apakah dengan ini beliau (Asy-Syaikh Al-Albaaniy) mengharamkan sesuatu yang beliau lakukan sendiri ?

Jikalau dikatakan beliau mengharamkan mengikuti pendapat ulama, maka ini adalah kedustaan yang lebih terang dibandingkan matahari di siang hari. Bertaburan dalam kitab-kitab Asy-Syaikh Al-Albaaniy yang menukil pendapat ulama, baik dalam bahasan hadits maupun fiqh. Saya pikir tidak usah dibantah secara detail – karena telah jelas. Apa yang tertulis sebelumnya pun sudah cukup mewakili.

Yang ‘diharamkan’ oleh beliau adalah mengikuti perkataan ulama yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil shahih, karena kewajiban yang terpikul hanyalah mengikuti Rasul – shallallaahu ‘alaihi wa sallam , bukan mengikuti orang selainnya, siapapun dia. Asy-Syaikh Al-Albaniy telah menjelaskan manhaj beliau melalui perantaraan penukilan perkataan Al-Haafidh Ibnu Rajab :

فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه

“Setiap orang yang menerima dan mengetahui perkara yang datang dari Rasul shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka wajib baginya untuk menjelaskan pada umat, menasihati mereka, dan menegaskan perintah untuk ber-­ittiba’ kepadanya meskipun menyelisihi pendapat seorang pembesar umat. Sebab perintah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam lebih berhak untuk diikuti daripada pendapat tokoh besar yang sebagian pendapatnya tersebut menyelisihi perintahnya secara keliru. Atas dasar inilah para shahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka menolak semua orang yang menyelisihi Sunnah yang shahih, yang barangkali mereka bersikap keras dalam penolakan ini. Namun demikian, mereka tidak membencinya, bahkan dia mencintai dan diagungkan di dalam hati mereka. Akan tetapi Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam lebih dicintai oleh mereka dan perintahnya melebihi setiap makhluk lainnya. Oleh karena itu, apabila perintah Rasul dan perintah selainnya, maka perintah Rasul lebih utama untuk didahulukan dan diikuti. Rasa hormat kepada seseorang tidak menghalangi untuk bersikap demikian, meskipun orang yang menyelisihi perintah beliau tersebut mendapatkan ampunan. Bahkan, orang yang menyelisihi perintah Rasul dan dimaafkan ini, tidak berkeberatan terhadap orang yang menyelisihinya jika memang nampak perintah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam menyelisihinya” [Shifatu Shalaatin-Nabiy, hal. 55; Maktabah Al-Ma’aarif, Cet. 2/1996 M].[3]

b. Memahami Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak membutuhkan ilmu dan metodologi ?

Salah satu perkataan Dr. Al-Buuthiy yang di-taqrir oleh Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. Jikalau seorang santri yunior saja sudah diajarkan tentang ilmu dan metodologi pemahaman terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah, apatah lagi dengan Asy-Syaikh Al-Albaaniy ? Sungguh, kedustaan ini terlalu kelihatan dustanya,…bahkan di mata orang awam.

c. Keberadaan madzhab merupakan bid’ah yang harus dihancurkan ?

Lagi, kedustaan Dr. Al-Buuthiy yang di-taqriir oleh ustadz kita yang mulia, Ahmad Sarwat, Lc. Telah lewat perkataan Asy-Syaikh Al-Albaaniy yang menghormati ulama madzhab dan ber-istifadah kepada mereka.

Adapun yang selalu didengung-dengungkan oleh Asy-Syaikh Al-Albaaniy adalah bid’ah ta’ashub madzhabiy (fanatik madzhab). Inilah bid’ah yang harus ‘dihancurkan’.

Beliau berkata saat menyanggah tuduhan bahwa ajakan untuk ber-ittiba’ kepada dalil (Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan tidak mengambil pendapat imam jika menyelisihi keduanya, sama dengan ajakan meninggalkan mereka secara mutlak dan tidak menghargai ijtihad ulama madzhab[4] :

إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات فإنها كلها تدل على خلافه وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا ونصبها مكان الكتاب والسنة بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع أو عند إرادة استنباط أحكام لحوادث طارئة كما يفعل متفقهة هذا الزمان وعليه وضعوا الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل وإنما على طريقة ( اختلافهم رحمة ) وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة – زعموا.......

“Anggapan ini jauh sekali dari kebenaran. Bahkan ia merupakan kebathilan yang sangat nyata, sebagaimana hal itu tampak jelas dari kalimat-kalimat yang telah lalu. Semuanya itu menunjukkan kebalikannya. Sesungguhnya semua yang kami serukan hanyalah ajakan meningalkan madzhab-madzhab untuk dijadikan sebuah dien yang menggantikan kedudukan Al-Kitab dan As-Sunnah, serta menjadikannya tempat kembali ketika ada perselisihan atau tempat ber-istinbath (menyimpulkan hukum) terhadap berbagai peristiwa yang baru, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang baru belajar fiqh (pemula) di jaman ini. Mereka bersandar kepada madzhab-madzhab tersebut dalam meletakkan berbagai hukum baru yang terkait dengan ahwaal syakhsiyyah (perkara perdata), nikah, thalaq, dan yang lainnya; tanpa mengembalikannya kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk mengetahui yang benar dan yang salah, atau yang haq dan yang bathil. Mereka hanya mendasarkan perbuatan mereka dengan teori “ikhtilaaf itu adalah rahmat”. Lalu mereka mengikuti berbagai rukhshah (keringanan), taisir (kemudahan), atau mashlahat – yang mereka anggap….” [Shifatu Shalatin-Nabiy, hal. 69].

d. Merobohkan ilmu fiqh dan ushul fiqh ?.

Jikalau beliau ingin merobohkan ilmu fiqh dan ushul-fiqh, saya pikir beliau tidak akan berkhidmat mengajarkan kitab-kitab fiqh dan ushul-fiqh kepada kaum muslimin. Namun kenyataan berbicara lain. Beliau telah memberi pengajaran materi ushul-fiqh dengan berpedoman pada kitab Ushulul-Fiqh karya Ustadz ‘Abdul-Wahhaab Khalaf semenjak berpuluh-puluh tahun lalu (yang mungkin waktu itu Ustadz Ahmad Sarwat belum lahir). Selanjutnya, mari kita perhatikan apa yang dituturkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ‘Ied Al-‘Abbaasiy :

هذه الكتب الفقهية التي كان الشيخ ناصر يدرسها لتلاميذه في دمشق :
١ - كتاب اقتضاء الصراط المستقيم - لشيخ الإسلام ابن تيمية.
٢ - فقه السنة - لسيد سابق.
٣ - منهاج الإسلام في الحكم - لمحمد أسد.
٤ - الروضة الندية في شرح الدرر البهية - للعلامة محمد صديق خان، وهو جزآن كبيران، ولقد درسناه كاملاً، بجميع أبوابه، من عبادات ومعاملات، وبيوع ونكاح، وطلاق، وقصاص، وحدود، وديات ورهن، وصرف، وبغاة، وأطعمة، وأشربة، وجهاد....إلخ. وكان أستاذنا حفظه الله - يشرح البحوث شرحا علميا محققا يكاد لا يترك مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا يجليها ويوضح غامضها، ويعلق على ما يقرأ موافقا أو مختلفا، وهو في جميع ذلك يستند إلى أقوى الحجج وأثبت البراهين.

“Ini adalah beberapa kitab fiqhiyyah yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Naashir kepada murid-muridnya di Damaskus :

1. Kitaab Iqtidlaa’ Ash-Shiraathil-Mustaqiim karya Syaikhul-Islaam Ibnu Taimiyyah.

2. Fiqhus-Sunnah karya Sayyid Saabiq.

3. Minhaajul-Islaam fil-Hukm karya Muhammad Asad.

4. Ar-Raudlatun-Nadiyyah fii Syarh Ad-Durarul-Bahiyyah karya Al-‘Allaamah Muhammad Shiddiiq Khaan, yang terdiri dari dua juz besar. Beliau telah mengajarkannya kepada kami secara lengkap dengan seluruh babnya, mulai dari bab ibadah, mu’amalah, jual-beli, nikah, thalaq, qishaash, huduud, diyaat, gadai, sharf, pemberontakan, makanan, minuman, jihad, dan seterusnya. Ustadz kami (Al-Albaaniy) hafidhahullah telah menjelaskan dengan satu penjelasan ilmiah yang tidak meninggalkan satu permasalahan kecil maupun besar melainkan beliau terangkan sambil menjelaskan permasalahan yang rumit yang ada padanya. Beliau memberikan komentar terhadap apa yang beliau baca, baik yang berkesesuaian ataupun yang bertentangan. Seluruh pembahasan itu selalu beliau sandarkan pada hujjah yang paling kuat dan keterangan-keterangan yang paling shahih” [Bid’ah Ta’ashub Madzhabiy oleh Muhammad ‘Ied Al-‘Abbaasiy – melalui perantaraan Hayaatul-Albaaniy oleh Muhammad bin Ibraahiim Asy-Syaibaaniy, 1/57-59; Cet. 1/1407].

Masih banyak kitab-kitab lain selain yang tersebut di atas yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah.

Berkata Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. :

Dalam pandangan saya, kita memang tidak boleh terlalu fanatik dengan mazhab fiqih. Maksudnya, pendapat para ulama itu mungkin benar dan mungkin juga salah. Namanya juga ijtihad.

Tetapi alangkah kelirunya kalau pendapat para ulama itu kita benturkan dengan Quran dan Sunnah. Tidak akan pernah terjadi hal itu. Sebab pendapat para ulama itu justru lahir dari Quran dan Sunnah.

Pandangan Anda pada paragraf pertama sudah benar. Namun betapa ‘terkejutnya’ ketika saya membaca ‘pandangan’ Anda pada paragraf kedua; yang katanya membenturkan pendapat ulama dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai satu perbuatan yang keliru. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun…..

Ini namanya ngajak orang untuk taqlid !

Seharusnya orang selevel beliau ini mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jika kaum muslimin dihadapkan pada banyak pendapat mengenai satu permasalahan, maka pendapat-pendapat tersebut harus dibenturkan pada dua sumber tersebut. Kaum muslimin harus diajari untuk bersikap kritis. Pendapat yang berkesesuaian dengan dalil diterima, sedangkan pendapat menyelisihi dalil harus diletakkan. Bukankah Allah ta’ala telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” [QS. An-Nisaa’ : 59].

Asy-Syinqithiy rahimahullah berkata :

أمر الله في هذه الآية الكريمة، بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تعالى قال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [4/80]، واوضح هذا المأمور به هنا بقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [42/10]، ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح تعالى هذا المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا أن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا عن الحق

“Pada ayat yang mulia ini Allah telah memerintahkan manusia agar ketika mereka memperselisihkan satu masalah, baik yang menyangkut pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya, hendaknya mereka mengembalikannya permasalahan tersebut kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam, karena Allah ta’ala berfirman : ‘Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah’ (QS. An-Nisaa’ : 80). Kemudian Allah ta’ala menjelaskan tentang sesuatu yang diperintahkan dalam ayat tersebut dengan firman-Nya : ‘Tentang sesuatu yang kamu berselisih, maka putusannya kepada Allah’ (QS. Asy-Syuuraa : 10). Dari ayat yang mulia ini dapat dipahami bahwa tidak boleh mengambil satu hukum dengan mendasarkannya pada hal lain selain Al-Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Allah ta’ala telah menjelaskan pengertian ini sambil mencela orang-orang yang mengambil hukum dengan mendasarkannya pada hal lain selain Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya shallalaahu ‘alaihi wa sallam, serta menjelaskan bahwa sesungguhnya syaithan telah menyesatkan mereka dengan kesesatan yang benar-benar jauh dari kebenaran….” [Adlwaaul-Bayaan, 1/244; Daarul-Fikr, Cet. Thn. 1415].

Saya rasa Anda tidak asing – wahai ustadz kami – beberapa pendapat di kalangan ulama yang jelas-jelas menyelisihi dalil. Apakah tidak boleh membenturkan pendapat Al-Imam Maalik rahimahullah – misalnya - yang mengingkari puasa enam hari bulan Syawal, dengan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

مَنْ صاَمَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadlan, lalu ia mengiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa selama setahun”.[5]

Apakah tidak boleh membenturkan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah – misalnya - yang membolehkan berpuasa di hari syakk (sebelum Ramadlan) sebagai langkah kehati-hatian; dengan sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَومِ يَومٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَومَ.

Janganlah salah seorang di antara kalian mendahulukan puasa Ramadlan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang laki-laki yang biasa berpuasa, maka tidak mengapa ia berpuasa pada hari itu”. [6]

Dan yang lainnya…[7]

Kalau Anda mengatakan ‘membenturkan’ perkataan ulama dengan dalil tidak pernah terjadi (tidak boleh terjadi), maka para ulama – yang saya yakin Anda telah mengetahuinya – tidak membenarkan perkataan Anda. Al-Imam Asy-Syaafi’iy sendiri mengatakan :

ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي

“Tidak ada seorangpun kecuali pasti ada sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang tidak dia ketahui. Apabila aku berpendapat atau membuat satu pokok, kemudian ditemukan hadits Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam yang menyelisihinya; maka pendapat yang benar adalah apa yang disampaikan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan itu pun akan menjadi pendapatku juga” [Taariikh Ibnu ‘Asaakir – dinukil melalui perantaraan Shifatu Shalaatin-Nabiy, hal. 50].

Sayangnya, para pendukung Al-Albani diyakinkan bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Quran yang sebenarnya. Lalu ditambahkan bahwa pendapat yang keluar dari mulut para ulama lain termasuk pada imam mazhab dianggap hanya meracau dan mengada-ada. Naudzu billahi min dzalik.

Disinilah letak ketidak-adilan para pendukung Al-Albani. Seolah-olah mereka mendudukkan Al-Albani sebagai orang yang paling mengerti dan paling tahu isi Quran dan Sunnah. Apa pun yang dikatakan Al-Albani tentang pengertian Quran dan Sunnah, dianggap kebenaran mutlak. Sedangkan kalau ada ulama lain berbicara dengan merujuk kepada Quran dan Sunnah juga, dianggap sekedar ijtihad dan penafsiran.

Siapa yang Anda maksud ? Berterus-teranglah, dan jangan ‘meracau’ mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Kecuali jika Anda ingin dikatakan tidak ‘jantan’ dalam perkataan Anda ini. Kalaupun misalnya ada, orang yang mengatakannya itu termasuk orang awamnya (yang mengagumi Al-Albaaniy) atau orang ‘alimnya ? Inilah letak ketidakadilan Anda dalam menghukumi Al-Albaaniy dan orang yang Anda anggap sebagai ‘pendukung’ Al-Albaaniy.

Kalau yang Anda maksud adalah orang awamnya, maka fenomena orang awam juga tidak melulu ada di pihak Al-Albaaniy. Bukankah Anda sendiri tahu fanatisan Al-Imam Asy-Syaafi’iy (sebagaimana banyak terdapat di Nusantara dan sekitarnya), Al-Imam Abu Haniifah (sebagaimana banyak terdapat di Hindustan dan sekitarnya), Al-Imam Maalik (sebagaimana banyak terdapat di Afrika Barat dan sekitarnya), Al-Imam Ahmad (sebagaimana banyak terdapat di Saudi dan sekitarnya), sampai di era sekarang … fanatisan Sayyid Quthb, Hasan Al-Banna, Al-Qaradlawiy, Al-Buuthiy, dan yang lainnya. [Mungkin juga Anda termasuk salah satu diantara fanatisan beberapa tokoh tersebut tanpa perlu saya sebutkan siapa – biarlah para Pembaca budiman menilainya].

Namun jika yang Anda maksud adalah murid-murid Al-Albaniy – yang mu’tabar – , kok saya tidak mendapati apa yang Anda katakan.

Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi’iy rahimahullah – salah seorang murid senior beliau – berkata :

أمَّا بعد فقد سُئل مراراً عن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله.
فأقول كما قال كثير من السلف إذا سُئلوا عمن هو أجلُّ منهم قدراً فيقول أحدهم : أنا لا أُسأل عن فلان هو يسأل عني ولولا أَننا في عصر أَصبح كثير من العامة لا يميز بين العالم والمنجم، ولا بين المؤمن بالله والشيوعي الملحد بل أقبح من ذلك أنَّ بعض ذوي الأهواء من المبتدعة المعاصرين أصبحوا يطلقون الألقاب المنفِّرة على أهل السنة.

……………….

إنَّ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى لا يوجد له نظير في علم الحديث، وقد نفع الله بعلمه وبكتبه أضعاف أضعاف ما يقوم به أولئـك المتحمسون للإسلام على جهل أصحاب الثورات والانقلابات.
والذي أعتقده وأدين لله به أنَّ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله من المجدِّدين الذين يصدق عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم :
((إِنَّ اللهَ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدِّد لها أمر دينها)). رواه أبو داود وصححه العراقي وغيره.

والناس ينقسمون في شأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله إلى ثلاثة أقسام :
قسم يقلِّده ويتقبل كل ما جاء به.
وقسم يرفضه ويرفض علمه ويحذِّر منه.
وقسم وسط يعتبره عالماً من العلماء المسلمين مَنَّ الله على الناس به في هذا الزمان لنشر السنة وقمع البدعة ويعتقدون أنه يصيب ويخطيء ويجهل ويعلم ولكنهم معتقدون في أنه لا يوجد له نظيرٌ في علم السنة فهم يستفيدون من علمه ومن كتبه غير مولِّدين له. وهذا شأن سلفنا مع علمائهم.

.......

إذا عرفت أنَّ الشيخ حفظه الله ليس له نظيرٌ في علم السنة فما منزلته في فهم النصوص ؟ الذي أعرف عنه أنّ فهمه للنصوص كفهم كبار علمائنا المعاصرين على أني أقول كما قال الإمام مالك - رحمه الله : كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.

Amma ba’du, aku berulang kali ditanya tentang Asy-Syaikh Naashiruddin Al-Albaaniy hafidhahullah. Maka aku katakan sebagaimana yang dikatakan oleh sejumlah ulama salaf bila mereka ditanya tentang orang yang lebih terhormat kedudukannya dari mereka : ‘Orang seperti aku ini tidak pantas ditanya tentang Fulan. Tapi dialah yang pantas ditanya tentang diriku’. Namun disebabkan pada saat ini kebanyakan kaum muslimin tidak dapat membedakan antara ulama dengan ahli nujum, tidak dapat membedakan antara orang yang beriman kepada Allah dengan orang komunis yang atheis, bahkan lebih buruk lagi sebagian pengikut hawa nafsu dari kalangan ahli bid’ah sekarang ini memberikan julukan-julukan yang keji terhadap Ahlus-Sunnah.

…….

Sesungguhnya Asy-Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albaaniy hafidhahullahu ta’ala tidak ada tandingannya dalam ilmu hadits. Ilmu dan karya beliau memberi manfaat bagi kaum muslimin lebih banyak dari yang dihasilkan orang-orang yang punya semangat tapi jahil, yaitu para aktifis harakah Islam.

Menurut keyakinanku, Asy-Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albaaniy hafidhahullah termasuk mujaddid yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits beliau : ‘Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada setiap seratus tahun seorang mujaddid yang akan memurnikan kembali ajaran agama ini’. Diriwayatkan oleh Abu Daawud dan dishahihkan oleh ‘Iraaqiy dan yang lainnya.

Dalam menyikapi Asy-Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albaaniy, manusia terbagi menjadi 3 macam :

Pertama, orang yang taqlid, menerima seluruh pendapat dan perkataan beliau.

Kedua, Orang-orang yang menolak seluruhnya, menolak ilmu beliau dan menjauhinya.

Ketiga, orang-orang yang mengambil sikap pertengahan. Memandang beliau sebagai salah seorang ulama kaum muslimin yang merupakan karunia yang Allah turunkan kepada umat manusia pada jaman sekarang ini untuk menyebarkan As-Sunnah dan memberantas bid’ah. Meyakini bahwa beliau bisa benar dan bisa juga salah, kadang tahu dan kadang tidak tahu. Akan tetapi mereka juga memandang bahwa beliau adalah seorang ‘alim yang tidak ada tandingannya dalam ilmu As-Sunnah. Mereka menimba pelajaran dari ilmu dan karya-karyanya tanpa taqlid kepada beliau. Itulah sikap salaf terhadap ulama.

……..

Apabila engkau telah mengetahui bahwa Asy-Syaikh Al-Albaaniy hafidhahullah tidak ada bandingannya dalam ilmu As-Sunnah, lantas bagaimana kedudukan beliau dalam memahami nash ? Sejauh yang aku ketahui, beliau memahami nash-nash seperti pemahaman para ulama besar yang sejaman dengan beliau. Hanya saja aku katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Maalik rahimahullah : ‘Setiap orang bisa diterima atau ditolak perkataannya, kecuali penghuni kubur ini – “ [Hayatul-Albaaniy oleh Muhammad bin Ibraahiim Asy-Syaibaaniy, 2/554-555; Cet. 1/1407].

Inilah yang diyakini oleh murid-murid beliau yang mu’tabar secara umum. Apakah ada yang salah tentang hal ini wahai Ustadz ?

Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. berkata :

Padahal kapasitas Al-Albani yang sebenarnya bukan ahli tafsir, juga bukan ahli fiqih. Bahkan sebagai ahli hadits sekalipun, banyak para ulama hadits di masa sekarang ini yang masih mempertanyakan kapasitasnya. Sebab secara tradisi, seorang ahli hadits itu idealnya punya guru tempat dia mendapatkan riwayat hadits. Al-Albani memang tidak pernah belajar hadits secara tradisi lewat perawi dan sanad, sebagaimana umumya para ulama hadits. Al-Albani hanya sekedar duduk di perpustakaan membolak-balik kitab, kemudian tiba-tiba mengeluarkan statemen-statemen yang bikin orang bingung.

Ternyata di sinilah letak isi perkataan Anda sebenarnya. Tidak saya duga, ternyata, Ustadz Ahmad Sarwat sangat berbakat menjadi ‘pembeo’ sejati.

Jika bukan ahli tafsir, bukan ahli fiqh, dan bukan pula ahli hadits; lantas seorang Al-Albaaniy ahli di bidang apa ? Di bidang perbaikan arloji ? Atau seorang yang ‘biasa-biasa saja’ seperti Anda ?. Saya harap Anda tidak sampai mengatakan bahwa Al-Albaaniy itu tidak beda level dengan Ahmad Sarwat.

Statement seorang Ustadz Ahmad Sarwat memang tidak terlalu dibutuhkan – jika tidak boleh dikatakan ‘tidak dibutuhkan’ – dalam pengakuan keilmuan dan ketokohan Al-Albaaniy. Banyak ulama yang telah memberikan sanjungan dan pengakuan keilmuan beliau rahimahullah.

Al-‘Allamah Muhibbuddin Al-Khathiib rahimahullah pernah berkata saat memberikan pengantar kitab Aadaabuz-Zifaaf fis-Sunnatil-Muthahharah (hal. 11; Al-Maktab Al-Islaamiy, Cet. Thn. 1409) perihal beliau :

وبعد أن تهيأت لهذه الرسالة المناسبة التي عينت موضوعها ، تهيأ لها مؤلف من دعاة السنة الذين وقفوا حياتهم على العمل لإحيائها، وهو أخونا بالغيب الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر نوح نجاتي الألباني، فوضع بين أيدي المسلمين النصوص الصحيحة والحسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب الزفاف

“Aku sampaikan kata pengantar dalam kitab ini setelah aku baca isinya (ternyata sangat bagus). Sebuah kitab yang ditulis oleh salah seorang da’i sunnah yang telah mengabdikan kehidupannya untuk menghidupkan Sunnah. Dia lah saudara kami Asy-Syaikh Abu ‘Abdirrahmaan Muhammad Naashir Nuuh Najaatiy Al-Albanniy. Beliau menyuguhkan di hadapan kaum muslimin nash-nash yang shahih dan hasan dari sunnah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam permasalahan hubungan suami-istri…” [selesai].

Asy-Syaikh Muhammad Haamid Al-Faqiy rahimahullah pernah menyebut :

الأخ السلفي البحاثة الشيخ ناصر الدين

“Saudara Salafiy, sang pembahas ulung (al-bahaatsah), Asy-Syaikh Naashiruddin…” [Rad’ul-Jaaniy Al-Muta’addi ‘alal-Albaaniy oleh Abu Mu’aadz Thaariq bin ‘Awadlallaah, hal. 19; Cet. 2/1422].

Asy-Syaikh Ibnu Baaz rahimahullah pernah berkata :

ما رأيتُ تحت أديم السماء عالماً بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني...

“Tidak pernah aku lihat di bawah kolong langit saat ini ada orang yang ‘aalim dalam bidang hadits semisal Al-‘Allaamah Muhammad Naashiruddiin Al-Albaaniy…” [Hayaatul-Albaaniy, 1/65-66].

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah pernah berkata :

وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيراً من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين، ولله الحمد.

“Beliau adalah seorang yang mempunyai pengetahuan luas dalam hadits, baik riwayat maupun dirayat. Dan bahwasannya Allah memberikan banyak manfaat melalui kitab yang telah ditulisnya kepada umat manusia dari sisi ilmu, manhaj, dan mengarahkan kepada ilmu hadits. Ini adalah buah karya yang besar bagi kaum muslimin. Hanya bagi Allah segala puji…” [Hayaatul-Albaaniy, 2/543 dan Rad’ul-Jaaniy, hal. 21].

dan yang lainnya…

Oleh karena itu, siapa yang Anda maksud “para ahli hadits” yang mempertanyakan kapasitas Al-Albaaniy ? Al-Ghummariy ? Abu Ghuddah ? Al-Habsyiy ? atau As-Saqqaaf ? Jikalau Anda menyebutkan namanya, tentu para Pembaca akan lebih mudah mengidentifikasi atau mengklarifikasi “ahli hadits” yang Anda maksud itu…..

Kalaupun ada misalnya ulama yang mengkritik tashhiih atau tadl’iif dari Al-Albaaniy, apakah itu selalu berkonsekuensi meragukan kredibilitas Al-Albaaniy ? Perbedaan penghukuman hadits adalah hal yang sangat biasa. Tidak mengapa seandainya Anda dan yang lainnya – wahai ustadz yang mulia – berbeda satu atau dua permasalahan, bahkan berpuluh-puluh permasalahan, dalam fiqh dan hadits dengan Al-Albaaniy.

Adapun perkataan Anda bahwa Asy-Syaikh Al-Albaaniy hanya bermodal perpustakaan tanpa ada guru dan sanad; maka bercukup-cukup dirilah untuk tidak ‘meracau’ alias nglindur orang Jawa bilang. Ketahuilah wahai ustadz yang mulia, bahwa Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah mendapatkan ijazah sanad periwayatan dari Asy-Syaikh Muhammad Raaghib Ath-Thabbakh rahimahullah. Bahkan, Asy-Syaikh Syu’aib Al-Arna’uth rahimahullah memberikan kesaksian tentang hal ini.

Sedikit info tentang Asy-Syaikh Ath-Thabakh, bisa dibaca di : http://tamanulama.blogspot.com/2009/01/syeikh-raghib-ath-thabakh-guru-syeikh.html.

Jikalau Asy-Syaikh Al-Albaaniy tidak mempunyai ijazah dari beberapa gurunya, hal itu dikarenakan beliau tidak memintanya. Selain itu, keberadaan ijazah itu sendiri menurut beliau tidak begitu diperlukan pada hari ini.[8]

Kalau saya menampilkan kritik atas pendapat Al-Albani, jangan dianggap saya membenci beliau. Sebaliknya, justru karena saya menyukai beliau. Tapi kadang adik-adik kelas saya yang baru saja belajar agama, sering kali salah tanggap. Dikiranya kalau seseorang sudah mengkritik Al-Albani, seolah dianggap memusuhinya.

Bukan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. namanya jika tidak pandai bersilat kata….. Lidah memang tak bertulang. Hanya Allah lah yang tahu ada apa sebenarnya yang tersembunyi dalam diri Ahmad Sarwat terhadap Al-Albaaniy.

Silakan baca perkataan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. tersebut di : http://www.warnaislam.com/syariah/hadis/2009/12/4/2760/Paham_Anti_Mazhab_Ingin_Meruntuhkan_Syariah_Islam.htm. Kalau Ustadz tidak mengenal Asy-Syaikh Al-Albaaniy, ada baiknya Anda baca kitab Hayaatul-Albaaniy karya Muhammad bin Ibraahiim Asy-Syaibaaniy. Atau kitab-kitab lainnya yang berisi biografi beliau. Setelah membaca, bolehlah Anda angkat bicara. Jangan seperti kali ini yang banyak ngawur­-nya daripada benarnya.

Ini saja yang dapat saya tuliskan. Kalau bukan karena ucapan Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. masuk dalam klasifikasi dusta yang layak disejajarkan dengan ‘gosip’ atas diri Asy-Syaikh Al-Albaaniy, enggan rasanya saya memberikan komentar.

[Abul-Jauzaa’ – 1431 H].

NB : Apa yang dituliskan di sini bukan untuk menyanggah buku Dr. Al-Buuthiy secara khusus. Namun di bawah akan saya bawakan dialog Asy-Syaikh Al-Albaaniy dengan Dr. Al-Buuthiy yang terjadi di kediaman rumahnya (Al-Buuthiy) dalam transkrip bahasa Inggris.

Ada baiknya, rekan-rekan juga membaca buku Al-Albaniy Dihujat karya Al-Ustadz Abu ‘Ubaidah As-Sidawiy hafidhahullah. Sebagian tulisan di sini menukil dari buku tersebut.[1] Yaitu pertanyaan retoris yang disampaikan Sayyid Sabiq :

كيف خفي حديث جابر والبراء على الخلفاء الراشدين والجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين"!

“Bagaimana hadits Jaabir dan Al-Barraa’ ini menjadi samar bagi Al-Khulafaa’ur-Raasyidiin, dan mayoritas shahabat dan tabi’in ?” [Tamaamul-Minnah, hal. 104].

Maksudnya, bagaimana Al-Khulafaaur-Raasyidiin dan para shahabat lainnya tidak mengetahui batalnya wudlu karena memakan daging onta jikalau itu memang membatalkan – berdasarkan hadits Jaabir dan Al-Barraa’ ?.

[2] Di antara perkataan Abu Haniifah ini adalah apa yang dinukil oleh Al-Albaaniy :

فقد جاء في "الدر المختار" "2/630" – وهو من أشهر كتب الحنفية – ما نصه: عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}. ونحوه في "الفتاوى الهندية" "5/280". وقال القُدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى "بشرح الكرخي" في "باب الكراهة": قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك، أو بحق خلقك، وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره أن يقول: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام...."

“Tercantum dalam kitab Ad-Durrul-Mukhtaar (2/630) yang merupakan salah satu kitab masyhur madzhab Hanafiyyah : ‘Tidak sepatutnya bagi seseorang berdoa kepada Allah kecuali dengan-Nya. Dan doa yang diidzinkan lagi diperintahkan-Nya adalah seperti yang tercantum dalam firman-Nya : Hanya milik Allah al-asmaaul-husnaa, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaaulhusna itu (QS. Al-A’raaf ; 180)’. Hal yang semisal terdapat dalam Al-Fataawaa Al-Hindiyyah (5/280).

Telah berkata Al-Quduuriy dalam kitabnya yang besar dalam permasalahan fiqh Syarhul-Karkhiy, bab Al-Karahah : Telah berkata Bisyr bin Al-Waliid : Telah menceritakan kepada kami Abu Yuusuf, ia berkata : Telah berkata Abu Haniifah : ‘Tidak sepatutnya bagi seseorang berdoa kepada Allah kecuali dengan-Nya, dan aku membenci untuk mengatakan : Dengan kemuliaan ‘Arsy-Mu atau Dengan hak makhluk-Mu’.

Dan inilah perkataan Abu Yuusuf : Telah berkata Abu Yuusuf : ‘Jaminan kemuliaan ‘Arsy adalah Allah, oleh karena itu aku tidak membencinya. Namun aku membenci untuk mengatakan : Dengan hak si Fulaan atau Dengan hak para nabi-Mu, para Rasul-Mu, ‘Al-Baitul-Haraam, dan Al-Masy’aril-Haraam’…….” [selesai nukilan Asy-Syaikh Al-Albaaniy].

[4] Setali tiga uang dengan tuduhan Dr. Al-Buuthiy yang Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. setia ber-taqlid padanya.

[5] Diriwayatkan oleh Muslim no. 1164, Abu Dawud no. 2433, At-Tirmidzi no. 759, An-Nasaa’iy dalam Al-Kubraa 2/no. 2862, Ibnu Majah no. 1716, Ahmad 5/417 & 419, dan yang lainnya.

[6] Diriwayatkan oleh Al-Bukhariy no. 1914 dan Muslim no. 1082.

[7] Penyelisihan sebagian pendapat/perkataan ulama terhadap nash tentu ada banyak faktor penyebab sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam Raf’ul-Malaam-nya. Para ulama yang keliru dengan ijtihad-nya, maka ia dimaafkan dan baginya satu pahala sebagaimana sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

‏إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

“Apabila seorang hakim memutuskan satu perkara dan berijtihad, lalu ijtihadnya itu benar, baginya dua pahala. Namun jika ia memutuskan perkara dan berijtihad, lalu ijtihadnya itu salah, baginya satu pahala” [Muttafaqun ‘alaihi].

Comments

abinya ibrahim ahmad mengatakan...

jazaakallahu khoiron

semoga menjadi pelajaran bagi kita semua...abu ibrohim

Anonim mengatakan...

jazakalloh khoiron akhi abul jauza,
artikel bantahan ini sangat saya tunggu-tunggu, karena saya juga dikirim email ust. ahmat sarwat ini oleh teman harokah tarbiyyah, sehingga saya bingung kok ust.ahmat sarwat kritikannya terhadap syaikh albani sangat pedas
, krn selama ini ust.ahmat sarwat sering ceramah di kantor saya, dan ceramahnya sangat bagus dan banyak yg suka,

Anonim mengatakan...

Jazakallah telah membahas ini. Dulu saya juga heran tentang statemen Ustadz Sarwat dan akhirnya saya mengirimkan kepada beliau (via eramuslim) mengenai hal ini bahkan jika takut menimbulkan fitnah tidaklah mengapa langsung dibalas ke email saya tanpa perlu ditampilkan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban. Saya bertanya ada apakah ini ?

karena keterbatasan ilmu saya maka hal ini saya diamkan dan berdoa semoga ustadz Sarwat mau mengoreksi diri mengenai permasalahan ini

Anonim mengatakan...

Jazakumullo khoir atas penjelasannya. Semoga Allah melindungi kita dari taklid buta dan mengkultuskan para ulama yang kita cintai. amin

Anonim mengatakan...

Jazakumulloh khoir kepada akhi abul jauzaa...Sungguh sayapun amat sangat menyayangkan ustadz ahmad sarwat berkomentar spt itu terhadap syaikh albani, sayapun sudah membaca komentar2 beliau mengenai syaikh albani di web beliau tanpa perlunya saya mengcopas komen beliau disini karena apa yg anda tulis mewakili semuanya. Dan yg lebih disayangkan, beliau bertaqlid buta pada komen2 negatif tentang syaikh albani tanpa perlu mau tabayyun dulu pada sumber2 terpercaya. Semoga Allah membuka mata hati ustadz ahmat sarwat. Amin. Sungguh saya amat lega dengan adanya artikel ini.

Tom

Anonim mengatakan...

ustad
Penjelasan Ahmad Syarwat cukup Ilmiah,..
Intinya,...beliau mengemukakan pendapat Dr. Said Ramadhan Al-Buthy
bukan pendapatnya peribadi,..
Albani di puji, karena kapasitasnya disuatu bidang dan bukan semua Bidang,...

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Lebih tepatnya,.... beliau bertaqlid pada pendapat Dr. Al-Buthiy. Apalagi beliau jelas-jelas mentaqrirnya (menyetujuinya).....

Unknown mengatakan...

Jazakumullah khairaan Ustadz, penjelasan antum cukup menentramkan kami. Begitu banyak tuduhan-tuduhan dusta kepada Syaikh Albani, namun itu tidak mengurangi kedudukan syaikh Albany Rahimahullah, bahkan Allah mengangkatnya. Ana hanya ingin mengatakan kepada Ust. Sarwat "Wahai kambing kasihanilah kepalamu, jangan menanduk gunung"

Anonim mengatakan...

astaghfirulloh.. na'am pak.. berbicara dengan dasar yang ilmiah (berdasar alquran dan alhadits)adalah hal yang baik.. namun juga harus di pahami ketika Ahmad Sarwat & Al Buuthiy memberikan sikap/hal seperti itu jangan lah di anggap sebagai fatwa dan sikap /hal patut dicontoh.. seorang Ahmad Sarwat & Al Buuthiy pun harus dilihat & di evaluasi bahwa... See More mereka bukanlah seorang ulama besar ataupun ahlul fiqih selayaknya sekaliber yang mereka fitnah yang tak lain dan tak bukan seorang Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah. pun jika berdasar urut sumber fiqih yang harus didengar adalah fatwa Asy-Syaikh Al-Albaaniy lah yang patut didengarkan ..bukan perkataan seorang Ahmad Sarwat & Al Buuthiy.

Abu Nayla mengatakan...

Bismillah
Jazaakallahu Khoiron... Afwan Ust, ada sedikit revisi dari kalimat terjemahan berikut:
"Aku (Al-Albaniy) berkata : Dan telah shahih dari shahabat yang menyelisihi muallif. Telah berkata Jaabir bin Samurah radliyallaahu ‘anhu : ‘Kami berwudlu karena (makan) daging onta [dan kami berwudlu karena (makan) daging kambing’]. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf (1/46) dengan sanad shahih” [selesai perkataan Al-Albaniy]".
Seharusnya kalimat dalam kurung diatas ada kata "tidak".
Barokallahu Fiik...

Anonim mengatakan...

Ustad abul jauza, antum jangan terlalu fanatik dan mengagung-agungkan syaikh albani, bisa taqlib buta nantinya,
syaikh albani itu manusia biasa, bisa salah dan beliau tidak maksum, maka jadikanlah ini diskusi ilmiah saja, dengan tetap menghormati syaikh albani dan Dr. Albuthi, karena kedua ulama ini mendapatkan tempat terhormat di banyak hati kaum muslimin....
sepertinya kritikan Dr. Albuthi dan ulasan ust. Ahmad Sarwat , cukup obyektif dan tidak tendesius, masih dalam kaidah kritikan yg normal, ilimiah dan tidak asal-asalan....
antum jangan keburu nafsu dulu, kan ini hanya sebuah kritikan/masukan, kok dianggap sebagai hujatan.....inget2 jangan suudzon dulu, jaga hati.......kalo ini dianggap sebagai hujatan, antum nantinya juga secara tidak sengaja akan menghujat lawan debat antum, dan merasa diri paling benar nantinya.....jadi jangan suudzon dulu lah......
-annas-

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

@Abu Naylaa, jazaakallaahu khairan atas masukannya. Telah saya perbaiki terjemahannya.

@Anas,...terima kasih komentar dan sarannya. Insya Allah, saya tidak fanatik dengan Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah. Jika Anda baca beberapa artikel di blog ini, niscaya Anda akan menemukan beberapa pembahasan yang menyatakan 'ketidaksepakatan' dengan beliau, baik dalam hal fiqh atau hadits. Namun begitu, 'ketidaksepakatan' tidak berarti saya merendahkan beliau. Beliau adalah ulama yang diakui dunia, baik lawan maupun kawan.

Adapun anggapan Anda bahwa Dr. Al-Buuthiy dan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc telah berbuat objektif, proporsional, dan tidak asal-asalan; saya kira di sini justru Anda menunjukkan kecondongan berlebih pada beliau berdua. Misalnya saja, apa bukti perkataan cenderung anti dan memusuhi mazhab-mazhab fiqih yang sudah ada ? Apa bukti perkataan haram hukumnya merujuk kepada ilmu fiqih dan pendapat para ulama ? Apa buktinya keberadaan mazhab-mazhab itu dianggap sebagai bid'ah yang harus dihancurkan ?.

Adakah satu bukti ditampilkan ? Di sisi lain, kenyataan yang ada pada diri Syaikh Al-Albaaniy mengingkari itu. Jika tidak ada bukti valid yang menunjukkannya, bukankah itu ekuivalen dengan dusta ya akhi ? Saya harap, Anda lah yang harus objektif dan lebih proporsional lagi....

Tulisan di atas hanyalah sebagai pembuktian terbalik atas kedustaan yang dinisbatkan kepada Syaikh Al-Albaaniy. Mohon maaf jika hal itu meresahkan Anda.

'Alaa kulli haal, terima kasih masukannya. Insya Allah nasihat Anda sangat saya perhatikan.

Anonim mengatakan...

Untuk annas 21 Januari 2010 07:57

Maaf...memang dalam hal ini dialog antara syaikh Albani dan Dr. al-buuthiy adalah dialog antar ulama yg hasilnya bisa objektif antara yg membaca hasil dialognya. Tetapi, insya Allah artikel abul jauzaa ini menjadi pelajaran dan kritik yg berharga untuk ustadz sarwat agar lebih berhati2 dalam mengomentari seseorang, bukan untuk menjatuhkan beliau. Maksud saya, jgn hanya mengomentari dari sisi al-buuthi saja tetapi hendaknya ustadz sarwat liat dari sisi albani, benarkah syaikh albani spt yg dituduhkan oleh al-buuthi? Mana buktinya syaikh albani benci mazhab? Padahal yg beliau benci adalah sikap taqlid buta dan membeo terhadap suatu mazhab tanpa mau menelusuri sunnah, coba lihat muqoddimah sifat sholat nabi karya beliau. Mana buktinya perkataan syaikh albani bahwa haram hukumnya merujuk pada ilmu fiqih? padahal dalam banyak buku beliau seperti ahkamul janaiz, saya banyak mendapati bahasan beliau bukan hanya takhrij hadits tetapi meliputi fiqih pengurusan jenazah dan beliau banyak menukil perkataan Imam Nawawi yg bermadzhab Syafi'i.

Disinilah ya saudaraku, sikap keilmiahan seseorang dituntut dalam menilai suatu perkara, bahwa kita dianjurkan untuk mengkroscek dan tabayyun terhadap suatu berita, tabayyun ke sumber2 yg dipercaya, tabayyun ke kitab2 syaikh albani, apa memang benar syaikh albani seperti yg dituduhkan itu? Bukankah Allah melalui firmanNya menyuruh kita untuk memeriksa kebenaran suatu berita sebelum menghakimi sesuatu? (QS 49 : 6)

Maaf klo komen saya terkesan "albani banget", tp memang saya melihat org2 skrg ini cenderung untuk membeo terhadap suatu berita tanpa terlebih dulu memeriksa kebenarannya, sudah banyak tuduhan dusta terhadap syaikh yg sangat menzholiminya spt tuduhan murji'ah, tuduhan mujassimah, tuduhan anti fiqih & mazhab, tuduhan sesat & menyesatkan, tuduhan ahli hadats yg cuma ngerti bikin jam -Allahul musta'an-, namun setelah saya membaca kitab2 beliau, tuduhan itu semua adalah fitnah belaka, semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Dan saya sangat menyayangkan, org2 banyak yg menukil tuduhan2 itu tanpa mau membaca kitab beliau.

Memang beliau sempat beberapa kali merevisi tashihnya dalam menshohihkan hadits, ini terjadi beberapa kali dalam kitab2nya, namun ini bukanlah sikap yg tercela. Inilah sikap seseorang yg selalu ingin rujuk dan kembali pada kebenaran. Dan justru sikapnya inilah yg menuai cela dari beberapa org dan malah dikatakan syaikh albani menyesatkan ummat. Saya malah ingin mengatakan pada org yg berkata spt itu, "sekalian aja anda katakan itu pada imam Syafi'i dan ulama2 salaf yg lain. Tidak tahukah anda wahai kawan bahwa imam Syafi'i pun merevisi pendapat2 beliau ketika pada akhir hayatnya beliau menetap di Mesir?? (Qaulul qadim & Qaulul jadid). Tidakkah anda katakan imam Syafi'i membingungkan umat??"

Untuk akh abul jauzaa, maaf jika kepanjangan, terima kasih atas kesempatan untuk berkomentar panjang lebar. Semoga antum dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan antum. Amin

Anonim mengatakan...

ustad abul jauza', terima kasih atas artikelnya, tapi memang benar, masih banyak menganggap artikel ust. sarwat itu adalah kritikan yg ilmiyyah, mungkin dengan membaca tulisan ust. sarwat dibawah ini :
---------------------
Namun artikel itu saya angkat bukan dengan niat untuk menjelekkan atau melecehkan, apalagi merendahkan seorang Al-Albani. Dalam beberapa tulisan, saya pun banyak memuji beliau, bahkan saya banyak juga mengutip pendapat beliau. Namun dalam dunia ilmiyah, mengkritik pendapat seseorang bukan hal yang tabu. Justru semakin terbuka seseorang atas kritik, semakin tinggi nilai kemampuan ilmiyahnya.

Kalau saya menampilkan kritik atas pendapat Al-Albani, jangan dianggap saya membenci beliau. Sebaliknya, justru karena saya menyukai beliau. Tapi kadang adik-adik kelas saya yang baru saja belajar agama, sering kali salah tanggap. Dikiranya kalau seseorang sudah mengkritik Al-Albani, seolah dianggap memusuhinya.

Nah, semoga tulisan ini tidak dianggap sebagai 'serangan' kepada mereka
---------------------
Sehingga banyak yg berpersepsi, bhw ust. Sarwat tidak ada niat untuk merendahkan seorang al-albani……gimana nich tadz ?

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

@Anonym (di atas),....menganggap satu artikel ilmiah atau tidak, tentu harus memakai kriteria. Yang pokok adalah kevalidannya dan bukti yang mendukungnya. Dilihat dari komentar Anda nampaknya Anda membenarkan perkataan saya bahwa tulisan Ustadz Ahmad Sarwat itu - yang menukil (kalau tidak boleh ditulis : bertaqlid) buku Dr. Al-Buuthiy - tidak menyertakan satu bukti yang menguatkan tuduhan itu. Kira-kira, ini ilmiah tidak ya ?

Kritik-mengkritik bukanlah sesuatu yang diharamkan, asal punya sandaran. Jika tidak punya sandaran, bukankah itu hanya omong kosong belaka ?

Perkataan seorang Ustadz Ahmad Sarwat, Lc bahwa dalam kritikannya itu beliau tidak berniat merendahkan Syaikh Al-Albaaniy, maka saya katakan : "Hanya Allah lah Yang Maha Tahu apa sebenarnya tujuan beliau menulis artikel tersebut tentang Syaikh Al-Albaaniy".

Perlu Anda catat bahwa beliau mengulas Syaikh Al-Albaaniy dengan nada serupa bukan hanya kali ini saja.

Sikap beliau yang menyetujui kedustaan Dr. Al-Buuthiy pada diri Syaikh Al-Albaaniy dan mempublikasikannya adalah salah sikap yang kurang terpuji. Namanya juga dusta. Minimal bagi saya, entah Anda. Dan Anda bisa baca sendiri bahwa kesetujuan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc sangat kentara tanpa mau membuktikan apakah perkataan Dr. Al-Buuthiy itu benar atau salah. Padahal,... beliau sendiri mengatakan kitab-kitab Syaikh Al-Albaaniy memenuhi rak-rak perpustakaan. Apakah susah untuk membuka kitab Syaikh Al-Albaaniy dalam rangka membuktikan perkataan Dr. Al-Buuthiy ?

Kalau ini yang Anda anggap ilmiah, ya terserah Anda. Apapun itu, saya hargai pandangan Anda dalam masalah ini.

Anonim mengatakan...

Wah kenapa ya kok ustadz ahmad sarwat berkomentar spt itu? Pdhl yg saya liat selama ini ustadz sarwat cukup netral dan kritis dalam berdakwah, terutama saya liat dalam situsnya ketika ada yg berkonsultasi mengenai wahabi dan syaikh albani, beliau menjawabnya dengan netral mengenai siapa muhammad bin abdil wahab dan syaikh albani. Namun entah kenapa, kok skrg berbalik 180 derajat?

Wah wah klo dikatakan kritik beliau itu ilmiah, maaf saja...yg saya tau ilmiah itu selalu mengedepankan prinsip obyektivitas yakni tidak hanya melihat dari 1 sisi, tetapi jg dari sisi yg lainnya. Minimal beliau punya bukti dari kitab2 syaikh albani apakah benar spt yg dituduhkan Dr. Buuthi?? Saya kira ustadz sarwat tidak akan kesulitan untuk menemukan sumber kitab2 syaikh albani yg banyak berada di toko buku dan perpus. Namun mengapa beliau menelan mentah2 bahkan mempublikasikan kedustaan Dr. Buuthi???

Saya sendiri menggemari dakwah ustadz sarwat namun saya rada kecewa dengan adanya kenyataan ini. Saya bukan penggemar syaikh Albani namun saya banyak mengambil manfaat dari kitab beliau terutama sifat sholat Nabi. Sangat disayangkan ulama seperti ustadz sarwat yg sudah punya nama di Indonesia ikut2an mencela ulama lainnya tanpa kroscek dan kroscek. Semoga ustadz sarwat membaca artikel akh abu jauzaa ini dan cepat meralat pendapat beliau.

Barokallahu fiikum.

Anonim mengatakan...

ustadz sarwat seorang ikhwani tulen !! berdasarkan tulisan-tulisannya !!,pendapatnya tentang ikwanul muslimin !

Anonim mengatakan...

Ustad abul-jauzaa…
Kalo melihat dari biografi ust. Ahmad Sarwat, beliau adalah lulusan univerisitas islam, S1 LIPIA dan lagi kuliah S2 di Institut Ilmu Al-Quran jurusan alquran dan hadist, sehingga beliau memang ahli dibidangnya dalam agama islam. Dan mungkin beliau juga layak disandangkan dengan para peneliti hadist terkenal di Indonesia, seperti : Dr. Lutfi Fathullah MA, Dr. Daud Rasyid, Prof. Dr. Ali Mushthofa Yaqub, dll, dan mungkin kalo dari kalangan salafy ada ustad abdul hakim, yg banyak menulis kitab juga (tapi ustad abdul hakim ini kok tidak ada gelar Dr., MA, Prof Ya, seperti peneliti2 hadist di atas ?)
Sehingga ust. Ahmad sarwat ini boleh2 saja berbeda pendapat atau mengkritik ulama hadist syaikh albani, kan sama2 peneliti hadist.
Nah kalo melihat dari biografi ust. Abul-jauza ini, antum hanya lulusan universitas negeri, jurusan kehutanan. Nah apakah layak antum mengkritik ust. Ahmad sarwat ? jurusan kehutanan kok berani-beraninya mengkritik ahli agama islam ? sepertinya tidak nyambung......
ust. ahmad Sarwat juga banyak menulis kitab2 fiqih, lalu antum sudah menulis buku apa ? mohon klarifikasinya.....

Anonim mengatakan...

@atas on 22 Januari 2010 14:49

Nah kan saya sudah tau bakal ada komplen dari penggemar ustadz sarwat. Hehehe mas, kata antum ust abul jauzaa bukan siapa2...hanya lulusan univ kehutanan, lalu kenapa antum emosi dengan kritikannya, toh yg dikritik ust sarwat kan, bukan anda??? :D :D.

Saya balik tanya pada anda, apa jasa ust sarwat di bidang hadits sehingga ia sudah berani2nya menelan mentah2 tuduhan dusta pada syaikh albani tanpa mau kroscek??? begitukah sikap seorang ulama pada ulama lainnya? Jujur mas, saya amat kecewa pada ust sarwat. Semula saya mengira beliau kritis, tetapi Maha Suci Allah Yang Maha membolak-balik hati manusia, dalamnya hati manusia siapa yg tau...

Saya ingin memberi saran pada ust sarwat, tolong anda sampaikan ya mas anonim atasku, tolong bilang ke beliau hendaknya menyibukkan diri pada dakwahnya aja, tidak ush sibuk ikut2an mengkritik org klo memang kritikannya hanya menukil dan tanpa dalil dan bukti, jg tidak ush mengkritik klo beliau tidak mau dikritik, tolong liat dirinya dulu deh sblm menunjuk org lain. Ingat mas, bilang ke beliau, beliau itu punya jamaah, jgn sampe jamaahnya jadi ikut2an beliau memfitnah syaikh albani tanpa bukti, apakah ust sarwat mau menanggung dosanya???

*kasihanilah dirimu sendiri wahai ustadz yg terhormat sebelum engkau mengasihani org lain, kritiklah dirimu sendiri wahai ustadz yg terhormat sebelum engkau mengkritik org lain*

Anonim mengatakan...

terus terang saya kurang paham dengan pikiran mereka yang membela ustadz sarwat dalam masalah ini. Apa begitu susahnya akal sehat kita memahami permasalahan ?

permasalahan bukan terletak kritikan ustadz sarwat pada syaikh Al Bani tetapi benarkah apa yang dituduhkan ke ustadz sarwat itu benar. Komentar-komentar yang membela ustadz sarwat dalam hal ini bagi saya tidak lebih sebuah "taqiyya" membelokkan dari permasalahan seolah-olah ustadz sarwat tidak boleh mengkritik Syaikh Albani. Padahal yang diinginkan adalah adanya bukti dari perkataan tersebut. Semua orang yang tidak diselimuti rasa taashub pasti bisa tahu permasalah sejak awal.

Oleh karena itu jika ada yang membela ustadz sarwat silakan berikan bukti bahwa yang diucapkan beliau itu benar dan Abul Jauza yang salah. Saya tidak menyukai sikap "pokoknya ustadz saya salah apapun tetap dibela".

Anonim mengatakan...

kata siapa ustadz Abul Jauzaa hanya lulusan Univ. Negeri jurusan kehutanan? kalau ga salah sepengetahuan saya, ustadz Abul-Jauzaa ini adalah juga lulusan Univ. Madinah Al-Munawwarah jurusan hadits.. tolong dikonfirmasi Ustadz..

Unknown mengatakan...

ohhh jadi ada hal baru lagi tentang ust umar sawed ta?hmm ada lagi, catat lagi smoga bisa jadi pelajaran bagi kita smua agar berhati-hati dengan jari-jari yang menyentuh keyboard dan lidah yang tak bertulang,,

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Akh @Anonim (22 Januari 2010 14:49)

Sehubungan tanggapan Anda bukan pada esensi tulisan saya, namun pada pribadi saya, saya berterima kasih atas masukannya. Saya memang bukan seperti sosok Ustadz Ahmad Sarwat, Lc yang terkenal dan telah mempunyai andil banyak terhadap dakwah Islam. Al-Albaaniy bukanlah sosok suci yang tidak boleh dikritik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Terbuka papan kritikan yang sangat lebar bagi siapa saja yang ingin mengkritik beliau, karena ilmu itu akan bertambah indah dengan adanya kritikan. Termasuk dalam hal ini Ustadz Ahmad Sarat, Lc. Namun jika kritikan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. berikan kepada Al-Albaaniy rahimahullah berisi kedustaan, apakah juga ini dibenarkan ? BUkankah beliau dalam tulisannya itu tidak menampakkan bukti secuil pun dalam hal ini ? Dan apakah tidak diperbolehkan bagi saya – yang hanya lulusan sekolah umum – tidak boleh menyanggah beliau saat saya tahu bahwa yang dikatakan beliau itu dusta ? Lagi pula,… saya menyertakan beberapa bukti yang membatalkan klaim Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. Jika Al-Albaaniy boleh dikritik, maka saya pikir Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. lebih boleh lagi untuk itu…

********

Untuk akh anonym (23 Januari 2010 12:34)…..

Anda SALAH. Saya BUKAN lulusan Madinah. Saya hanyalah seperti dikatakan oleh akh anonym di atas (lulusan fakultas kehutanan). Tidak lebih dari itu. Saya mohon bagi siapa saja tidak menyebarkan ‘gosip’ yang cenderung over estimate terhadap diri saya. Membuat dingin tengkuk dan jari tangan kelu. Data diri saya hendaknya hanya merujuk dari apa yang telah saya tulis. Tidak perlu ditambah-tambah….. Nas-alullaaha as-salamah wal-‘aafiyah……………

Anonim mengatakan...

Kalau di artikel Ust. Sarwat dituliskan "para pendukung Al-Albani diyakinkan bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Quran yang sebenarnya."

Ust. Abul-Jauzaa, anda termasuk kategori yg mana ? yg Muktabar atau orang awam atau yg mana nih?

Anonim mengatakan...

ma'af Ust, kalau di artikel di Ust. Sarwat disebutkan bahwa "para pendukung Al-Albani diyakinkan bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Quran yang sebenarnya.", anda sendiri termasuk yg mana dalam hal ini...yg muktabar atu awam atau yg mana ? Selanjutnya bagaimana penyikapan anda ketika berselisih dg pendapat Albani (kalau itu memang ada sebagaimana anda sebutkan dalam tulisan anda)? Pada saat berselisih dg pendapat beliau (Albani) anda sedang memposisikan sebagai apa? orang yg mengkritik Albani dengan berdasarkan keyakinan pribadi atau apa ? Mohon penjelasan

Anonim mengatakan...

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Hmmm...tulisan yg menarik setidaknya buat pembanding

Ust. Abul Jauzaa', boleh menanggapi pendapat Ustadz ya ?...

Membaca tulisan Ust. tentang topik ini ada hal yg menggelitik di fikiran saya, terutama terkait dg ketidakkonsistenan Ust. Abul Jauzaa dalam berpendapat, mengapa demikian ?
1. Di beberapa uraian pemula, Ust Abul Jauzaa berusaha mengedepankan metodologi ilmiah dalam arti bahwa pendapat dibantah dengan pendapat tetapi sayang mengapa harus diakhiri dengan menyanjung tinggi pribadi Albani rah dan disisi lain merendahkan (meremehkan) pribadi Ust. Sarwat, dan mempertanyakan kepantasan seorang Ust. Sarwat untuk mengomentari pendapat Albani rah.
Di bagian lain lagi, Ust Abul Jauzaa memposisikan diri di sisi lain, merendah namun tetap terkesan bahwa Ust, Abul Jauza melayakkan diri untuk memberi komentar terhadap Ust. Ahmad Sarwat. Sebenarnya positioning Ust lebih cenderung yg mana ?

2. Tulisan yg cukup panjang dari Ust. Abul Jauzaa adalah untuk mengklarifikasi sebuah peryataan yang menurut Ust. Abul Jauzaa termasuk dalam fitnah/ dusta yang tidak berdasar. Tetapi mengapa Ust. Abul Jauzaa justru membuat fitnmah/dusta baru dan menggiring pembaca untuk menyetujui justifikasi Ust. Abul Jauzaa ini.
Ust. Abul Jauzaa menulis :
Namun betapa ‘terkejutnya’ ketika saya membaca ‘pandangan’ Anda pada paragraf kedua; yang katanya membenturkan pendapat ulama dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai satu perbuatan yang keliru. Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun…..
Ini namanya ngajak orang untuk taqlid !
Seharusnya orang selevel beliau ini mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Sementara kalau saya amati lebih cermat apa yang disampaikan oleh Ust. Ahmad Sarwat (CMIIW) dalam berbagai tulisan, termasuk tulisan Ust. Sarwat yg dikomentari oleh Ust. Abul Jauzaa terpampang secara gamblang bahwa beliau (Ust. Ahmad Sarwat) menolak taqlid buta.
Lihat pendapat Ust. Sarwat berikut :
Dalam pandangan saya, kita memang tidak boleh terlalu fanatik dengan mazhab fiqih. Maksudnya, pendapat para ulama itu mungkin benar dan mungkin juga salah. Namanya juga ijtihad.

Pendapat ini adalah menggugurkan justifikasi yang dibuat oleh seorang Ust. Abul Jauzaa bahwa Ust. Ahmad Sarwat mengajari taqlid (buta).

sedangkan pendapat Ust Sarwat sbb :

Tetapi alangkah kelirunya kalau pendapat para ulama itu kita benturkan dengan Quran dan Sunnah. Tidak akan pernah terjadi hal itu. Sebab pendapat para ulama itu justru lahir dari Quran dan Sunnah.


Menurut saya, adalah sebuah rangkaian dengan paragraf-paragraf setelahnya, yaitu :

Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa seorang Al-Albani ketika membaca Quran dan Sunnah, lalu dia pun berjtihad dengan pendapatnya. Apa yang dia katakan tentang Quran dan Sunnah, pada hakikatnya adalah hasil ijtihad dan ra'yu dia sendiri. Sumbernya memang Quran dan Sunnah, tapi apa yang dia sampaikan semata-mata lahir dari kepalanya sendiri.
Sayangnya, para pendukung Al-Albani diyakinkan bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Quran yang sebenarnya. Lalu ditambahkan bahwa pendapat yang keluar dari mulut para ulama lain termasuk pada imam mazhab dianggap hanya meracau dan mengada-ada. Naudzu billahi min dzalik.
Disinilah letak ketidak-adilan para pendukung Al-Albani. Seolah-olah mereka mendudukkan Al-Albani sebagai orang yang paling mengerti dan paling tahu isi Quran dan Sunnah. Apa pun yang dikatakan Al-Albani tentang pengertian Quran dan Sunnah, dianggap kebenaran mutlak. Sedangkan kalau ada ulama lain berbicara dengan merujuk kepada Quran dan Sunnah juga, dianggap sekedar ijtihad dan penafsiran.

...bersambung....

Anonim mengatakan...

....sambungan tulisan sebelumnya...

Btw, menurut saya, Ust Sarwat berusaha menyatakan bahwa metodologi yg digunakan oleh seorang Albani rah. pada hakekatnya sama dengan metodologi yg digunakan oleh ulama dalam mengambil suatu hukum yaitu mendasarkan diri pada Qur'an dan Sunnah, sementara yg dicomplain adalah kenyataan bahwa pendukung di lapangan meyakini bahwa apa yg dipahami oleh seorang Albani diyakini sebagai makna paling benar thd Qur'an dan Sunnah dan yg lainnya salah (CMIIW). Seharusnya dalam kaidah ini, karena metodologinya sama dan rujukan sama rujukan sama adalah boleh diyakini pendapat kita benar tetapi sangat mungkin pendpat lainnya juga tidak salah.
"Peristiwa sholat 'Ashar di Bani Quraidhoh" seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa di jaman sahabat yg notabene Rasulullah SAW masih ada terjadi perbedaan persepsi dalam menterjemahkan sebuah intruksi yg sama dan itu tidak ada pihak yg disalahkan dan dipermalukan oleh Rasullah SAW.

Semoga kedepannya, sebelum menjustifikasi seseorang ada baiknya juga mendalami pendapat seseorang tsb dalam berbagai tulisan / ceramah dan kita lihat kekonsistenmannya ke arah mana.
Kenapa saya berpendapat demikian karena ada kekurang konsistenan dalam pendpat Ust. Abul Jauzaa (setidaknya menurut saya) di satu sisi mengkritik metodologi yg digunakan oleh Ust. Sarwat dan mendebat / meminta Ust. Sarwat untuk mencermati karya-karya Albani rah. sebelum memberikan komentar sementara disi lain Ust. Abul Jauzaa justru tidak menerapkan hal ini ketika mengomentari pendapat Ust. Ahmad Sarwat.

'ala kulli hal, jazakumullah khairan katsiran atas tulisan dan responnya
Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua meniti jalan yang diridhoi Allah. Aaamiiin.
Astaghfirullah , wa 'afwan minkum
Haadanallahu wa iyyakum ajma'in

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

abdurrohman mengatakan...

subhaanaLloh...
Smoga hati kita ttp beriltizam atas qur'an dan sunnah. Harapannya, diskusi ini adalah mencari kebenaran. Disamping itu, marilah budayakan akhlaq kariimah. Cukup miris melihat komentar kata binatang ada di blog ini. Apalagi, bila melihat nama-nya menggunakan kata ummu. Maasya Alloh.
Cobalah memahami org lain, dengan seolah2 kita berbicara kepada sendiri; layak kah perkataan seperti itu?
Perihal argumentasi pada diskusi di blog ini, saya masih beranggapan karena ada perbedaan pandangan. Alangkah baiknya kita sama2 menahan diri dari perbuatan yg tercela dan terburu2.
Utk ust Abul Jauza, ahsantum lihat kembali sebelum memposting. Konsisten thd pendapat atau tidak.
Baarokallohu fiikum...

Anonim mengatakan...

Wa'alaykum Salaam Wr. Wb.
hmm,..
sedikit banyak ane setuju pendapat antum,..

dan kepada antum sekalian baik yang tidak terima Albani rah di kritik, atau yang merasa sah2 saja kritikan terhadap ulama,..

atau sesiapa saja yang memiliki tulisan yang benar2 bersumber dari bukunya DR. Ramadhan,..mungkin bisa di posting, agar terang duduk permasalahan,..

oh iya,..pan sekarang ntuh jaman AkhiruZzaman,..yang tidak ada Nabi sebagai tempat bertanya secara langsung, maka dari itu Saran ane kepada antum sekalian untuk TIDAK BEGITU MENGAGUNGKAN KEBAIKAN Seorang Ulama, atau sebaliknya tidak boleh juga terlalu MEMBENCI KEBURUKAN seorang ulama, terlebih lagi keburukannya itu sama sekali tidak ada Dalil Letterleghnya,..dan hanya bersumber dari pendapat2 manusia juga...Sooo Keep Tabayun gitu loch!!!

Wassalaam.Wr.Wb.

Abu Muhammad Abdullaah Ghoolib Izzuddiin

Anonim mengatakan...

Assalamu'alaikum,

Afwan, mungkin bukan kapasitas saya, tp untuk menengahi hal ini, cobalah ada diantara para pembaca artikel ini yg jg menyampaikan pada ust sarwat, apakah benar beliau menelan mentah2 tuduhan al buthi didalam buku itu atau ini hanyalah sekedar kritik thd syaikh albani. Saya jg sudah membaca di situs tersebut, dan klo memang benar itu kritik terhadap albani dr ust. sarwat, hendaklah menyampaikan bukti2 dari kitab2 albani bahwa apa yg dikritikkan itu benar, jgn hanya menukil tuduhan al-buthi. Inilah yg sebenarnya dipermasalahkan oleh abul jauzaa' ya akhi2 sekalian. Inilah inti dari artikel beliau. Mana bukti2 dari tuduhan tersebut?? Jadi, klo ada komen diatas yg muter2 tau2 nyambung ke metodologi istinbath syaikh albani hingga ke peristiwa sholat ashar di kampung bani quraidzah, maaf mas kayaknya kurang mengena deh ke inti permasalahan dari artikel, wong yg dipertanyakan adalah mana buktinya kok. Coba deh baca ulang artikelnya abul jauzaa.

Afwan, akhi2 sekalian. Kita tahu kritik mengkritik itu gampang, tp membuktikan secara ilmiah...inilah hal yg sulit. Bahkan para ulama salaf pun tidak sembarangan mengkritik jika mereka tidak/belum menemukan bukti2 ilmiahnya.

Saya juga sering melihat situsnya ust sarwat di ustsarwat.com karena saya senang ulasan2 beliau yg kritis, netral dan adem, bahkan ada pertanyaan pembaca yg menanyakan asal usul wahabi, beliau menjawabnya dengan benar dan mencerahkan mengenai syaikh muhammad bin abdul wahhab, dan ketika ada pembaca yg menanyakan ttg syaikh albani, beliau menjawab dengan netral bahwasanya syaikh adalah seorg muhaddits abad ini yg mendalam ilmunya didalam ilmu hadits. Bisa antum2 lihat didalam situsnya tersebut.

Yah, semoga ini menjadi pelajaran buat kita terutama buat saya, bahwa dalam mengkritik, kembangkanlah sikap tabayyun terhadap obyek yg ingin dikritik. Semoga ada yg bisa menyampaikan ke ust sarwat, sudahkah beliau bertabayyun pada kitab2 syaikh albani??

Mohon maaf kepada penggemar ustadz sarwat yg mungkin ada yg tersinggung ketika membaca komen ini. Memang sulit ketika idola kita dikritik oleh org lain, spt kata ust sarwat sendiri, "Kalau saya menampilkan kritik atas pendapat Al-Albani, jangan dianggap saya membenci beliau. Sebaliknya, justru karena saya menyukai beliau. Tapi kadang adik-adik kelas saya yang baru saja belajar agama, sering kali salah tanggap. Dikiranya kalau seseorang sudah mengkritik Al-Albani, seolah dianggap memusuhinya". Nah kepada penggemar ust sarwat, saya juga ingin menekankan hal yg serupa, "akh abul jauzaa mengkritik ust sarwat bukan karena membenci beliau tp justru karena menyayangi beliau."

Wassalamu'alaikum

Anonim mengatakan...

@Anonim mengatakan... on 26 Januari 2010 11:17

sepertinya terlalu banyak taqiyya untuk mengaburkan permasalahan dalam komentar-komentar yang ada.Menurut saya justru anda yang tidak memahami esensi perkataan Abul Jauzaa.

"Pendapat ini adalah menggugurkan justifikasi yang dibuat oleh seorang Ust. Abul Jauzaa bahwa Ust. Ahmad Sarwat mengajari taqlid (buta)." misalnya. Sepertinya anda seolah berpikir bahwa Ustadz Swarwat benar dan Abul Jauzaa yang salah.

mohon berpikir ilmiah lah. Semua ulama (yang normal) pasti memakai dalil dalam mengeluarkan fatwa. Pertanyaannya adalah apakah dalil itu lemah atau tidak ? darimana kita tahu itu lemah. Dengan melakukan croscheck pada Al Qur'an dan Sunnah. Khan berarti ucapan ulama itu dibenturkan dengan Al Qur'an dan Sunnah untuk check lemah tidaknya. Nah dalam konteks ini ucapan ustadz sarwat jadi lucu ketika tidak boleh membenturkan ucapan ulama dengan dalil (Al Qur'an dan Sunnah). Apalagi mengatakan ucapan ulama dibenturkan dengan Al Qur'an dan Sunnah tidak pernah terjadi. Jadi wajar dong kalau konteks ucapan itu dipahami sebagai taklid kepada ulama (mahdzab) meskipun dikesempatan lain ustadz sarwat mengatakan tidak boleh taklid mahdzab. Bukannya justru jadi rancu ? itu kalau anda mau mengkritisi ustadz sarwat lho.

nah balik ke topik awal, bagi anda yang membela ustadz sarwat tolong deh jawab pertanyaan ini :
1. Apakah tuduhan ustadz sarwat kepada syaikh Al Bani bahwa beliau anti mahdzab itu benar ? bahwa beliau mengharamkan bermahdzab itu benar (sekalipun tidak taklid), dan banyak ucapan lainnya. Jika benar apa buktinya?.

kalau tidak benar bearti ustadz sarwat dusta dong ?

tak perlu berbicara kesana-kemari menghilangkan esensi permasalahan.

"Sayangnya, para pendukung Al-Albani diyakinkan bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Quran yang sebenarnya. Lalu ditambahkan bahwa pendapat yang keluar dari mulut para ulama lain termasuk pada imam mazhab dianggap hanya meracau dan mengada-ada. "

innalillahi kalau ada yang mengatakan seperti ini. Saya adalah pendukung syakh albani tapi dalam beberapa hal saya juga tidak sependapat dengan beliau. Itu cuma tuduhan ustadz sarwat belaka.

abie1102 mengatakan...

Assalamualaykum akhi abu al jauzaa' :)

Lama sudah tidak menjumpai tulisan abu al jauzaa' di forum myquran. Saya sedikit terhenyak ketika ada seseorang memposting tulisan antum mengenai permasalahan ini.

Saya pikir antum terlalu terburu-buru hingga men-judge ust. sarwat bukan pada levelnya mengkritik syaikh al albani, yang padahal mungkin sebagian juga akan berpikir sebaliknya antum juga bukan pada levelnya mengkritik ust. Sarwat.

Padahal, ust. Sarwat sudah menjelaskan "Artikel pada situs saya itu adalah bagian dari bedah buku yang ditulis oleh ulama besar Syria, Dr. Said Ramadhan Al-Buthy. Apa yang saya tulis di dalam artikel itu lebih merupakan buah pemikiran beliau sang penulis buku."

Jadi, jelas adapun tulisan yang antum kutip dari ust. sarwat dapat dipahami bahwa itu adalah redaksi syaikh al buthi. Dalam antum meng-counter seolah olah itu adalah pemikiran ust.sarwat padahal kalo baca utuh tidaklah demikian.

Tidak ada kritikan ilmiyah dari ust. sarwat kepada syaikh al albani. Ustad hanya menukil isi buku/kitab ramadhan al buthi. Saya tahu beliau sadar betul kapasitas beliau.

Di sini di tempat kerja saya, ust. sarwat mengasuh kajian tematik kontemporer setiap hari senin ba'da dzuhur. Beliau memang sangat sering mengambil pendapat al albani dalam menshahihkan hadits. Namun, saya juga ga pernah mendengar dari beliau kritikan semacam itu. Tapi mengenai isi buku sempat pula disinggung mengenai anti mazhab tapi tidak pernah menyebut syaikh al albani.

Saya pikir beliau termasuk orang yang cukup sadar diri. Kalaulah ust. sarwat benar benar menganggap syaikh albani diragukan kapasitasnya sebagai ahli hadits seperti yang antum tuduhkan, mengapa pula di banyak kesempatan beliau memuji syaikh albani sebagai tokoh hadits yang terkemuka dan seringkali mengambil pendapat syaikh dalam menshahihkan suatu hadits.

Mengenai bukti, sebaiknya kita tunggu janji ust. sarwat yang akan memberikan terjemahan kitab al buthi yang dipermasalahkan. Selanjutnya, antum dan rekan rekan bisa memberikan counter yang ilmiah.


Terkhusus untuk para pentaqlid buta syaikh al albani, mungkin komentar saya ini sama sekali tidak penting dan dianggap hanya pembelaan terhadap ust. sarwat. Tapi sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan untuk berkata santun dan tidak berolok-olok dengan sebutan yang tidak layak.

Semoga Allah meridloi ...Akhukum fillah,

abie1102

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

@Abu AlThaf/abie,.....

Wa'alaikumus-salaam warahmatullaahi wabarakatuh

Ahlan wa sahlan wa marhaban

Senang atas kunjungan antum di sini. Jika antum merasa 'terhenyak' atas copas seorang ikhwah di MyQ tentang artikel saya di atas, hal yang sama saya rasakan ketika saya membaca artikel Ustadz Ahmad Sarwat di situs Warna Islam. Saya tidak pernah mengatakan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc bukan pada levelnya mengkritik Syaikh Al-Albaaniy. Kalau boleh tahu, di kalimat mana antum simpulkan sesuatu yang tidak pernah saya katakan itu ? Saya berulang kali mengatakan bahwa Syaikh Al-Albaaniy - dan begitu juga ulama lainnya - terbuka untuk dikritik. Baik pada bidang tashhih/tadl'iif hadits ataupun istinbath fiqh-nya. Tapi sebagaimana adab mengkritik, objektifitas bukti tetap harus dikedepankan. Seharusnya kita semua berawal dari sini...

Memang benar kata antum bahwa Ustadz Ahmad Sarwat, Lc mengutip penjelasan Dr. Al-Buuthiy. Dan itu pun telah saya tegaskan di awal artikel saya dengan kalimat :

Dalam salah satu artikel di situs “Warna Islam”, Al-Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. pernah memberikan jawaban atas satu pertanyaan yang diajukan terkait buku yang ditulis Dr. Muhammad Sa’iid Ramadlan Al-Buuthiy yang berjudul Al-Laa Mazhabiyah, Akhtharu Bid'atin Tuhaddidu As-Syariah Al-Islamiyah. Pertanyaan tersebut fokus pada bahasan anti madzhab yang dilayangkan Dr. Al-Buuthiy kepada Asy-Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah. Ya, Dr. Al-Buuthiy telah menuduh Asy-Syaikh Al-Albaaniy sebagai tokoh anti madzhab masa kini. Madzhab paling merusak, katanya.

...........

Namun sungguh disayangkan kali ini bahwa seorang ustadz Ahmad Sarwat, Lc. yang biasanya kritis, tiba-tiba merubah perannya menjadi seorang muqallid. Beliau menelan begitu saja perkataan Dr. Al-Buuthiy tanpa pertimbangan tatsabbut atau tabayyun. Padahal, bahan-bahan yang dapat beliau telaah dari kitab-kitab Asy-Syaikh Al-Albaniy tersebar di berbagai media. Dan sekali lagi disayangkan…….. beliau enggan untuk memperhatikannya
.

Saya harap antum memperhatikan itu.

Adapun tulisan saya kemudian lebih tertuju pada Ustadz Ahmad Sarwat, maka tidak lebih hal itu dikarenakan beliau memberikan persetujuan dan mempublikasikannya. Dan jika antum telah membaca buku Laa Madzhabiyyah-nya Dr. Al-Buthiy dan membandingkannya dengan ulasan Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. ; insya Allah antum dapat membedakan mana perkataan yang dikutip, mana perkataan Ustadz Ahmad Sarwat, dan dimana letak persetujuan serta penguatan perkataan Dr. Al-Buuthiy terhadap diri Syaikh Al-Albaaniy. Sedikit banyak, saya telah membacanya. Dulu terjemahannya juga sempat membacanya. Kebetulan saya juga punya bantahan Syaikh 'Ied Al-'Abbasiy terhadap bukunya Dr. Al-Buuthiy itu yang berjudul : Bid'ah Ta'ashub Madzhabiy.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Dalam situs Warna Islam pun antum - kalau mau objektif - nampak sekali kecondongan persetujuan dan penguatan tuduhan Dr. Al-Buuthiy terhadap Syaikh Al-Albaaniy. Apalagi di akhir artikel Ustadz Ahmad Sarwat mengatakan :

Kalau saya menampilkan kritik atas pendapat Al-Albani, jangan dianggap saya membenci beliau.

Susah untuk tidak mengatakan bahwa Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. meridlai apa yang beliau tuliskan tersebut.

Inilah yang sangat saya sayangkan.

Jika antum mengatakan tidak ada kritikan ilmiah dari Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. pada Syaikh Al-Albaaniy, maka memang benar. Penampilan kritikan Ustadz Ahmad Sarwat memang tidak ilmiah. Tidak ada bukti objektif yang bisa menguatkan pendapatnya dari kitab-kitab Syaikh Al-Albaniy atau rekaman-rekaman kasetnya. Saya lebih memandang dari sisi ini....

Saya pun beberapa kali membaca artikel Ustadz Ahmad Sarwat, Lc bahwa belaiu beberapa kali mengutip pendapat Al-Albaaniy dalam tashhih. Makanya itu saya kaget kok beliau nulis artikel di Warna Islam yang bertolak belakang dengan apa yang saya ketahui dari beliau..... yang tidak lebih dari kedustaan-kedustaan : Anti madzhab, ilmu fiqh dan ushul fiqh adalah bid'ah yang harus dihancurkan, tidak perlu metodologi dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak menghargai ulama,....dst.

Makanya di awal artikel saya mengatakan :

Namun sungguh disayangkan kali ini bahwa seorang ustadz Ahmad Sarwat, Lc. yang biasanya kritis, tiba-tiba merubah perannya menjadi seorang muqallid. Beliau menelan begitu saja perkataan Dr. Al-Buuthiy tanpa pertimbangan tatsabbut atau tabayyun.

Dan harap antum ketahui, beliau (Ustadz Ahmad Sarwat, Lc.) menulis artikel yang mengulas Syaikh Al-Albaaniy dengan nada semisal bukan hanya kali ini saja.....

Terima kasih atas nasihatnya untuk tidak menggunakan kata-kata provokatif. Tapi saya harap harapan antum tertuju juga pada diri Ustadz Ahmad Sarwat, Lc. saat beliau menuliskan :

Sayangnya, para pendukung Al-Albani diyakinkan bahwa yang keluar dari mulut Al-Albani itulah isi dan makna Quran yang sebenarnya. Lalu ditambahkan bahwa pendapat yang keluar dari mulut para ulama lain termasuk pada imam mazhab dianggap hanya meracau dan mengada-ada. Naudzu billahi min dzalik.

.....

Al-Albani memang tidak pernah belajar hadits secara tradisi lewat perawi dan sanad, sebagaimana umumya para ulama hadits. Al-Albani hanya sekedar duduk di perpustakaan membolak-balik kitab, kemudian tiba-tiba mengeluarkan statemen-statemen yang bikin orang bingung
.

Diyakinkan oleh siapa ? oleh Al-Albaaniy ? 'meracau' ? sekedar duduk di perpustakaan dan membikin statement yang bikin orang bingung ?

Kira-kira produk kalimat ini siapa ya ?

Saya percaya antum dapat objektif menilai hal ini.

Dan sekali lagi mohon maaf jika artikel di atas banyak menyinggung banyak pihak, terutama orang-orang yang 'dekat' dengan beliau.

Terima kasih atas komentar dan nasihatnya.... Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Akhukum : Abul-Jauzaa'

Anonim mengatakan...

@abie1102

baiklah kita tunggu konfirmasi dari ustadz sarwat mengenai hal ini. itu lebih baik. Tapi jangan lama-lama ya jawabnya

hanya sekedar meluruskan pemikiran. Seseorang ketika ditanya "Bagaimana pendapatmu mengenai orang ini " kemudian dia mengatakan kata "ulama A" orang ini begini dan begitu. Maka orang tersebut harus juga bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Bukan lari dari tanggung jawab saya cuma menukil.

Kalau seperti itu berarti boleh dong misal saya memfitnah ustadz sarwat dengan menukil fitnahan dari orang lain. Kalau saya ditanya kenapa kamu menulis hal itu maka saya jawab khan saya cuma menukil ya tanya aja sama yang menulis itu. Kalau dalam pikiran saya tetep saja saya salah walaupun cuma menukil wong belum jelas benar salahnya (tidak ada bukti).

inilah esensi permasalahan. Kalau menukil harus juga lihat-lihat apa yang dinukil. Deverifikasi dulu benar tidaknya.

yugo saptoro mengatakan...

Sekarang sudah agustus 2010.
Apa sudah ada tanggapan dari ust.ahamd s. lC?
kalau sudah ada mohon diberikan linknya sebagai bukti bahwa beliau telah menanggapi artikel ini. Sekaligus menjadi penutup diskusi ini.

jazakumullaahu khairan

aris munandar mengatakan...

Maaf, tolong dicek ulang:
ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه
Perkataan Imam Syafii ini diterjemahkan dalam tulisan di atas sbg berikut:
Tidak boleh bagi seorang pun kecuali harus bermadzhab pada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan mengikutinya.
Apa tidak lebih diterjemahkan sebagai berikut:
Tidak ada seorang pun manusia kecuali ada sunnah Nabi yang tidak dia ketahui atau dengan bahasa lain "Tidak ada satupun manusia yang mengetahui semua sunnah Nabi"?.
تذهب عليه dan تعزب عنه dalam kalimat ini maksudnya adalah hilang dari memori dan pengetahuannya.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Antum BENAR, karena subjek dari tadzhabu kembali kepada sunnah. Jazaakallaahu khairan atas koreksinya. Segera saya perbaiki.

Syafa'at Mubari mengatakan...

IZIN COPY

Abu Umar mengatakan...

Ustadz Abul-Jauza..dan yang lainnya..ditunggu diskusi ilmiah ini di forum http://myquran.com/forum/showthread.php/21007-Kerancuan-Albani-Dalam-Menilai-Hadis/page6...

Jazakallahu khoir....

abuyahyamujahid mengatakan...

aiywa

anas mengatakan...

Achmad Junaedi

mendingan orang yg kontra syaikh albani, diminta diskusi di blog ini, daripada baca di myquran.com, yg kadang bacanya ribet dan sulit (saking banyaknya orang yg kasih komentar), atau mereka bikin blog sendiri yg bagus seperti blog ust. abul jauzaa ini, biar enak bacanya,tidak usah ditaruh di myquran.com, gak enak bacacnya, gimana om ?

Anonim mengatakan...

Diskusi di myquran.com hanya akan membawa pada diskusi tidak sehat alias jidal belaka.

Oleh karena itu, klo mau diskusi mendingan disini saja, saya melihat diskusi2 yg pernah berjalan di blog ini cukup sehat, dlm artian tidak sampe berkembang pada jidal yg merugikan.

THESALTASIN@gmail.com mengatakan...

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ,


أَعُوْذُ بِاللِه مِنَ الشََّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Pada Buku = RASIONALITAS AL-QUR’AN = Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar ( yang membahas kesesatan para Dedemit WAHABI ) = karya – M.Quraish Shihab . MA. = di Halaman 74 nomor 3 menyatakan :

“ Syaikh Abdul Ghani ar-Rafi , mengajarkannya ( kepada Rasyid Redha ) sebagian dari kitab hadits NAIL al AUTHAR yang dikarang oleh : asy-Syaukani yang bermadzhab Syi’ah Zaidiyah “

…Ulama Besar Syi’ah dijadikan MASCOT oleh para DEDENGKOT WAHABI…lucu…maksud hati ingin meluruskan AQIDAH ….akhirnya …berkolaborasi dengan Ulama Syi'ah…..


وَعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

لا تجتمع هذه الأمة على ضلا

“Umat ini tidak akan bersepakat diatas Kesesatan.”

(HR. Asy-Syafi’I dalam Ar-Risalah)

http://thesaltasin.wordpress.com/2011/09/16/o/

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Sudah puas kekesalan Anda tertumpah pada kalimat di atas ?.

Asy-Syaukaaniy rahimahullah memang dibesarkan di lingkungan Syi'ah Zaidiyyah. Akan tetapi, beliau rujuk kepada 'aqidah Ahlus-Sunnah, dan itu terbukti pada tulisan dan perkataannya yang mencocoki Ahlus-Sunnah. Dan bahkan, beliau banyak menyelisihi Syi'ah Zaidiyyah.

Lain kali, mau bicara tentang Asy-Syaukaaniy, baca biografinya secara utuh. Jangan membebek sama Quraisy Syihaab yang punya kecondongan ke Syi'ah juga.

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

wah, ini menarik sekali ustadz. ana baru kali ini mendenagr kalau Imam Asy Syaukaniy dulunya seorang Syi'ah Zaidiyah. ana hanya tahu ujug2nya saja bahwa beliau seorang Imam Ahlus Sunnah, yang atsarnya tidak cuma diambil oleh Salafiyun/Wahabiyun, tetapi juga oleh Asy'ariyun.

kalo ada waktu mohon dibahas secara ringkas riwayat hidupnya.

Anonim mengatakan...

ustadz, adakah satu saja pedapat atau pemahaman dari Syaikh Albani yang anda kritisi?

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Coba saja antum cari artikel di :

Daftar Artikel Blog Ini.

Bukan termasuk adab seorang penuntut ilmu menyebutkan penyelisihannya dengan ulama Fulan dan Fulan tanpa ada maksud membahas substansi permasalahannya.

komputer mengatakan...

saya sebagai orang awam malah tambah bingung…mana yg bener…setelah meliat tulisa di http://www.abul-jauzaa.blogspot.com/2010/01/ahmad-sarwat-al-buuthiy-dan-al-albaaniy.html dan di http://mutiarazuhud.wordpress.com/2011/01/18/paham-anti-mazhab/ .Apa yang mesti dilakukan ??? Pernah mendengar dari seorang ustad “akan terjadi zaman yg penuh dgn fitnah ” apakah yg dimaksudkan itu jaman sekarang ini ya !!! mana yg bener dan yang salah,(bagi saya pribadi yang tidak berilmu ini) Tambah bingung…….Apa yang mesti dilakukan???? Mohon bimbingannya dari ustadz-ustadz sekalian….terimakasih dan semoga kita terhindar dari godaan syetan yg terkutuk…amin.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Mana yang benar mana yang salah, maka itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita untuk memilahnya.

Tentang tulisan yang Anda sebut, maka tulisanm di atas adalah sebagai bantahannya. Anda dapat lihat tuduhan membabii buta tanpa dasar yang dialamatkan oleh Al-Buuthiy, kemudian ditaqlidi tanpa cek dan ricek oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Sama halnya dengan di atas. Jika Anda bingung, Anda dapat membaca buku-buku Syaikh Al-Albaaniy, apakah benar beliau itu anti madzhab ?. Buku terjemahan Syaikh Al-Albaaniy sudah banyak. Di atas pun secara jelas saya kutip perkataan Syaikh Al-Albaaniy yang mengingkari tuduhan anti madzhab.

Jika Anda tidak ingin terus tenggelam dalam 'keawaman' - maaf - , ada tugas lain menanti Anda, yaitu : belajar dan tidak mudah membeo perkataan orang.

Anonim mengatakan...

Kayaknya semua merasa benar....sama aja jidal

Anonim mengatakan...

Masih ada yng meragukan pernyataan ust.sarwat yang mengkritik bahkan menyerang Syaikh Al-Albaaniy rahimahullah, tanpa bukti? lihat di: http://www.ustsarwat.com/web/berita-44-anti-mazhab--bidah-paling-merusak.html

gunn mengatakan...

"Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, ulama besar Suriah dan aktifis senior pergerakan Islam di negeri itu, membeberkan betapa berbahayanya paham anti mazhab ini dalam bukunya setebal 200-an halaman.

Yang menarik dari buku ini, beliau menceritakan bagaimana sengitnya serangan kelompok anti mazhab ini terhadap syariat Islam. Beliau memang terlibat langsung dalam dialog yang panjang, semalam suntuk, dengan tokoh terbesar kalangan anti mazhab, yaitu Nashirudin Al-Albani.

Ta`ashshub dan fanatisme buta kepada pemikiran sendiri adalah sumber penyakit yang melanda kalangan anti mazhab ini. Mereka telah mengurung diri mereka di dalam sangkar ashabiyah (fanatisme kelompok) yang rendah"

narasi di atas itu milik syaikh al-buuthiy jg kah (yg hanya skedar dinukil)?

Anonim mengatakan...

bagaimana dengan pandangan ust. ahmad sarwat setelah beliau membaca tulisan ini? apakah ada klarifikasi dari beliau?

abu ammar mengatakan...

Setelah saya baca (baru baca), mohon maaf sebelumnya, saya juga ingin bertanya.
Sebelumnya apakah Ust Abul Jauzaa sudah bertabayyun kepada ust Ahmad Sarwat? Karena Ust Ahmad Sarwat dan Ust Abul Jauzaa sekarang sama-sama di Indonesia, dan usia mungkin tidak terlalu jauh terpautnya, jadi sangat memungkinkan untuk saling bertabayyun menanggapi tulisan Ust Ahmad Sarwat.

Mohon tanggapan Ustadz.

Jazakalloh khoiron katsiron.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Saya tidak mengenal Ustadz Ahmad Sarwat kecuali lewat tulisan beliau. Adapun dalam perkara seperti ini, maka tidak wajib bertabayyun dalam wujud saya harus bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Memastikan bahwa tulisan tersebut adalah tulisan Ustadz Ahmad Sarwat itu sudah merupakan (salah satu wujud) tabayyun itu sendiri. Dan tulisan beliau pun jelas maksudnya.

Cipto Abi Yahya mengatakan...

"al fakir mengatakan...

ohhh jadi ada hal baru lagi tentang ust umar sawed ta?hmm ada lagi, catat lagi smoga bisa jadi pelajaran bagi kita smua agar berhati-hati dengan jari-jari yang menyentuh keyboard dan lidah yang tak bertulang,,"
_____________________
Tulisan Ini bukan kritik kepada Ustadz Muhammad Umar as-Sewed mas.

Anonim mengatakan...

Kritikan itu tetap terasa pedas
bahkan bagi orang yang biasa mengkritik sekalipun
Ndak perlu kebakaran jenggot kali...
Toh sudah biasa Anda mengkritik dan menuduh orang lain bahkan para Ulama

abu jihan mengatakan...

Assalamualaiku ustdz,mudah mudahan artikel dialog ini dpt membuka mata hati orng2 yg mencela beliau(syaikh muhammad nashirruddin al bani)moga artikel ini jg menjadi hujjah atas situs situs tuduhan dan hujatan yg di tuduhkan kpd beliau,moga kita juga terhindar dari makar org2 yg membeo di siang bolong.
syukron ustdz atas artikelnya yg sangat bermanfaat buat ana...
jazzakallah khoir.

Anonim mengatakan...

ini al buuthiy ulama syria yang 100% mendukung hafez arrafidoh bukan?

Anonim mengatakan...

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/kala-syaikh-ramadhan-al-buthi-menjadi-pembela-rezim-thaghut-bashar-al-assad.htm#.UIsd9Wfva1s

Anonim mengatakan...

ini ada tulisan terbaru ustadz Ahmad Sarwat yg habis2an membahas madzhab salaf

http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1357669611&title=adakah-mazhab-salaf.htm

mungkin bisa dikomentari ustadz Abul Jauzaa'???

Boy mengatakan...

@ Anonim 9 Januari 2013 14:29

Menurut saya Ust. Ahmad Sarwat sekedar mengomentari karakter seseorang yang merasa dirinya Tidak bermadzhab kepada Imam yang empat dan menyatakan dirinya mengikuti Madzhab Salaf.

Sah-sah saja Ust.Ahmad Sarwat berkomentar demikian. dan sah-sah saja orang yang ditanyakan oleh si penanya bahwa ia tidak mengikuti/terikat dengan Imam yang empat.

Adapun perbuatan dari orang yang mengaku mengikuti Madzhab Salaf kemudian perilakunya dianggap kurang baik di masyarakat, hal ini tidak bisa dijadikan ukuran bahwasanya pemilihan pemahaman tidak mengikuti Imam yang empat adalah suatu kesalahan.

Hal ini mungkin sama dengan pilihan menjadi Muslim atau Kafir..ketika si Muslim ini akhlaknya lebih Buruk dibanding si Kafir, tidak lantas menjadikan Muslim itu identik dengan keburukan.

Mudah-mudahan Ust. Ahmad Sarwat, si penanya, orang yang ditanyakan dan semua pengunjung blog ini Allah tanamkan rasa cinta untuk berusaha sekuat tenaga mengikuti Imaniyah dan Amaliyah para Salafus Sholih dan bisa menjadi contoh yang baik dalam hidup di tengah masyarakat, Amin

Anonim mengatakan...

@ Anonim 9 Januari 2013 17:59

Tidaklah seringan itu apa yang telah ditulis ust Ahmad Sarwat, karena kalau dicermati maka beliau membahas sampai ke tokoh2 salaf dan bagaimana mereka mengambil ilmu, beristinbath, menilai hadits dan lain sebagainya.
Lebih jelas terlihat pada bahasan "Mazhab Fiqih Yang Empat Adalah Salaf" dan "Bukan Salaf Tetapi Dzahihiri".

Anonim mengatakan...

Giliran televisi salafi yang kena tuduhan (tak berdasar) dari ustadz Sarwat ini

Aduhai...sungguh besar fitnahnya:

Atau televisi milik kelompok tertentu, misalnya milik kalangan yang mengaku-ngaku sebagai kelompok salafi. Kita khawatir isinya malah bikin keresahan di tengah masyarakat yang kurang sejalan dengan ajaran mereka. Mungkin kalau televisi itu siaran di Saudi Arabia yang masyarakatnya merasa cocok dengan esensi ajarannya, tidak akan jadi masalah.

Tetapi ketika bersiaran di negeri Indonesia yang menjunjung tinggi para ulama salafush-shalih, khususnya ulama yang tergabung dalam empat mazhab, dan juga berpaham tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, tiba-tiba isi televisi itu malah mencaci-maki para ulama salaf, menyalah-nyalahkan ulama empat mazhab, bahkan menganggap aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai aqidah sesat di luar Islam, tentu akan mendapatkan resistensi besar.

http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1192158218&title=mendirikan-televisi-khusus-konsumsi-umat-islam.htm

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Ustadz sarwat ini memang sering masuk angin kalau bicara salafi. Sudah gennya barangkali...

Adz-Dzi'bul Munfarid mengatakan...

qadarullah, sekarang Allah telah menunjukkan bahwa Syaikh Al Buthy adalah pendukung rezim Nushairiyyah pembantai ahlussunnah di Syria, juga pendukung Hasan Nashrullah, pemimpin hizbusy syaithan syiah Libanon...

Unknown mengatakan...

Barokallohu fiik ustadz.

Saya mengambil banyak manfaat dari tulisan ustadz.
Semoga Allah menjaga ustadz dalam kesehatan dan kesabaran. Aamiiin.

*abu deedat rinaldi

Supriman mengatakan...

@Anonim 30 Januari 2013 14.51:
Ana sih merasa geli dan aneh dg komentarny Ahmad Sarwat ini... Apalagi pas bilang "negeri Indonesia yang menjunjung tinggi para ulama salafush-shalih". Alh, apa dia ga tau fakta di lapangan, banyak orang yg mengaku2 bermadzhab Syafii namun dia sendiri tak tahu siapa itu Imam Syafii, apatah lagi buku2nya, apatah lagi aqidah beliau...

Anonim mengatakan...

nambahin link yang membahas al Buuthi;

www.firanda.com/index.php/artikel/151-lain-lain/398-kehinaan-ulama-aswaja-abad-ini-muhammad-sa-id-romadhoon-al-buuthy#

Khoiron mengatakan...

Perkataan merendah "apabila perkataan saya benar maka itu tidak lain dari Allah", ataupun perkataan Imam Malik "Setiap orang bisa diterima atau ditolak perkataannya, kecuali penghuni kubur ini (Nabi)", ataupun an_nisa:59 yang berbunyi "...kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)..."

Terkadang menjadi senjata untuk menguatkan pendapat kelompok tertentu sembari menyerang kelompok lain tidak sesuai dengan Qur'an dan Sunnah. Padahal, kelompok lain yang diserang-pun tidak lain berasaskan Qur'an dan Sunnah. Bersikap adil-lah saudaraku...

Irfan mengatakan...

Ustadz, sekarang al-Buthi sudah wafat.
Bolehkah kita mengucapkan "rahimahullah" kepadanya? - dengan mengetahui sikap beliau dalam membela rezim Basyar Asad.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

sepanjang masih berstatus muslim, boleh mengucapkan rahimahullah padanya. Dan setahu saya, beliau memang muslim (tidak kafir).

wallaahu a'lam.

Anonim mengatakan...

Bismillah
15 januari 2010 - 23 maret 2013, tak terasa 3 tahun lebih. Sejak tulisan ini diposting. Dan albuuthy rahimahullah dengan segala plus-minusnya pun telah bertemu Allah 'azza wa jalla.
Untuk tulisan ini, jazaakallah khayran wa baarakatuhu fiyka. Ya ustadz abu al-jawzaa

Anonim mengatakan...

ustad,

minta bantuan untuk menjelaskan ini dari ceramah dibawah, apakah benar syaikh shobuni (rekan albuthi) mencela syaikh al buthi adalah munafik dan sesat, karena mendukung presiden syuriah yg syiah itu.
karena selama ini yg mengkritik albuthi adalah dari ulama salafy, ternyata ini ada berita dari ulama asy'ariyyah -pun ada yg mengkritiknya

makasih ustad, jazakalloh

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AbIjOW-ysZ0

Anonim mengatakan...

ustadz.. mohon di'terjemahkan ke'bahasa indonesia ceramah Syaikh As Shabuniy di'atas.. yang dikirim oleh '(Anonim 24 Maret 2013 07.04)" saya ingin mengetahuinya...

semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kpd Ustadz Abu Jauzaa...

Anonim mengatakan...

Karena tulisan di blog ini, banyak orang bodoh menjadi merasa lebih pintar dari ulama. Bahkan mencacimakinya. Bukan seperti ini yang dibawa oleh Rosululloh.

Wahai siapapun yang berkata dengan nada sombong dalam blog ini, ketahuilah. Meskipun ada ridho antara kita, tetapi Alloh akan tetap memperkarakan dan mengadili setiap ucapan dan tindakan kita. itu janji Alloh dalam hadits qudsi, karena Alloh lah seadil2nya hakim.

Jangan tanya bgmn bunyi hadits qudsi itu, kalian lebih hebat dalam ber-hadits. Silahkan pelajari ...

Jika aku menggenggam pedang Ummar bin Khottob RA, akan aku hajar mulut - mulut lancang kalian.

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Tidak usah berteori dengan pedang 'Umar segala, karena saya pribadi tidak yakin Anda pernah pegang pedang sungguhan.

Abu Muhammad Bogor mengatakan...

Barokallohu fik, mas.jazakallohu khoyron.
semoga Allah memberi kekuatan dan kesehatan bagi antum, menunjuki selalu dan menetapkan saya dan antum dalam hidayah Allah.

Abu Muhammad Bambang.

Anonim mengatakan...

Alhamdulillah di Indnesia masih ada da'i yang sungguh kuat dalam meniti Manhaj Salaf.

Anonim mengatakan...

Wa'alaikumussalaam warohmatullaahi wabarokaatuh

Al-Imam Hanafi, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hambal & Al-Imam Asy-Syafi'i menolak untuk ditaqlid/fanatik buta, begitupun Al-Imam Al-Albany menolak fanatik buta kepada mazhab nenek moyangnya. MasyaALLAH Ana izin copas saudaraku Abu Al-Jauza, saudara"ku silakan berpendapat dengan akhlaq yach ^_^

ekonsul mengatakan...

tadi pagi, ane sempat berdebat soal masalah fiqh. salah satu penguat ane yaitu pernyataan dari syeikh al albani (terhadap suatu hadits). berhubung ane kurang informasi soal beliau, jadi ane cut saja perdebatan dengan bahasa diplomatis. dari tulisan ini, ane sedikit tau tentang kredibilitas syeikh al albani dalam ilmu hadits. terimakasih share nya,,,
http://www.ekonsul.com

WOng BoDo mengatakan...

mohon maaf sebelumnya,
saya kira abul jauzaa tidak beda dengan yang diucapkannya "mengajak taqlid" .. padahal tampak sekali sang penulis diatas sangat taqlid dengan yang di pujanya...

Maaf, saya kira albani memang belom pantas dianggep ahli hadits ataupn muhaddits walaupun ada "cerita" mendapatkan ijazah sanad.. tapi itu belum bisa dijadikan patokan bahwa albani "bersanad" ...

dalam generasinya banyak ahli hadits yang musnid ataupun bener-bener muhaddits yang mengkritik kesalahan-kesalahan albani ketika memilah-milah hadits dari kitab-kitab kutubus sittah...

jadi jelaslah disini sebagaimana ungkapan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustamiy ; “Barangsiapa tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya syetan” Tafsir Ruhul-Bayan Juz 5 hal. 203

banyak pandangan yang menyimpang tapi "seakan" benar.....

wassalam

Unknown mengatakan...

Abu yazid al bustami?
‎​​‎​oo.. Yah pantas saja.

Anonim mengatakan...

WoNg Bodo ::

Jika ada yang mengatakan bahwa syaikh albani rahimahullah tidak mempunyai guru,
sepertinya orang itu terlalu lama tinggal di dalam gua.


Syaikh albani rahimahullah jelas sekali bahwa beliau memiliki guru, hanya saja (mungkin) guru beliau itu tidak sesuai dengan "selera" antum dan yang semisal dengan antum

Barakallah

Ibnu Abi Irfan mengatakan...

apakah Abu Yazid Al Bustami itu ahli hadits?

kitab hadits apa yang ditulisnya? bisakah dia membuat kitab hadits seperti SILSILAH HADITS DHO'IF DAN MAUDHU'?

HAFIZONE mengatakan...

saya baca dari berbagai artikel. bagaimana pendapat anda tentang ini???????
Syaikh al-Buthi bertanya: “Bagaimana cara Anda memahami hukum-hukum Allah, apakah Anda mengambilnya secara langsung dari al-Qur’an dan Sunnah, atau melalui hasil ijtihad para imam-imam mujtahid?”

Al-Albani menjawab: “Aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil mereka lalu aku ambil yang paling dekat terhadap al-Qur’an dan Sunnah.”

Syaikh al-Buthi bertanya: “Seandainya Anda punya uang 5000 Lira. Uang itu Anda simpan selama enam bulan. Kemudian uang itu Anda belikan barang untuk diperdagangkan, maka sejak kapan barang itu Anda keluarkan zakatnya. Apakah setelah enam bulan berikutnya, atau menunggu setahun lagi?”

Al-Albani menjawab: “Maksud pertanyaannya, kamu menetapkan bahwa harta dagang itu ada zakatnya?”

Syaikh al-Buthi berkata: “Saya hanya bertanya. Yang saya inginkan, Anda menjawab dengan cara Anda sendiri. Di sini kami sediakan kitab-kitab tafsir, hadits dan fiqih, silahkan Anda telaah.”

Al-Albani menjawab: “Hai saudaraku, ini masalah agama. Bukan persoalan mudah yang bisa dijawab dengan seenaknya. Kami masih perlu mengkaji dan meneliti. Kami datang ke sini untuk membahas masalah lain”.

Mendengar jawaban tersebut, Syaikh al-Buthi beralih pada pertanyaan lain: “Baik kalau memang begitu. Sekarang saya bertanya, apakah setiap Muslim harus atau wajib membandingkan dan meneliti dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil pendapat yang paling sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah?”

Al-Albani menjawab: “Ya.”

Syaikh al-Buthi bertanya: “Maksud jawaban Anda, semua orang memiliki kemampuan berijtihad seperti yang dimiliki oleh para imam Madzhab dalam Islam ? Bahkan kemampuan semua orang lebih sempurna dan melebihi kemampuan ijtihad para imam madzhab. Karena secara logika, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam madzhab dengan barometer al-Qur’an dan Sunnah, jelas ia lebih alim dari mereka.”

Shadow-Bane mengatakan...

@HAFIZONE: Artikel itu diambil dari buku Albuthi dan ketidak adilannya dalam menulis keseluruhan isi dialog sudah banyak dibeberkan oleh DR Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan Doktor-doktor Universitas Islam Madinah dan Al-Azhar..

Albuthi sudah terkenal dikalangan ulamakontemporer sebagai Pendusta dan Pembela Syi'ah.

Bahkan ia berfatwa mendukung penyerangan Basar Assad ke kaum Muslimin Suriah.

Artikel itu sudah sangat kadaluarsa.

Shadow-Bane mengatakan...

@WONG BODO:
Anda tau definisi taklid nggak mas?
Abul Jauzaa' jelas mengatakan Ust. Ahmad Sarwat telah taklid pada AlButhy karena beliau (Ust Ahmad Sarwat) hanya merujuk pada tulisan-tulisan AlButhy tanpa mericek langsung tulisan-tulisan Al-Albani, bahwa ternyata antara perkataan AlButhy dan kenyataan yang ada (pendapat-pendapat Al-Albani) itu sangat bertolak belakang.

Nah itu Abul Jauzaa' mengemukakan bukti seabrek, tak hanya dari sisi Al-Albani, bahkan Abul Jauzaa' juga men-quote perkataan Ust. Ahmad Sarwat & AlButhy, lalu dimanakah letak taklidnya mas?
Atau jangan-jangan menurut anda, taklid itu artinya cuma "mengikuti" doang?

gunn mengatakan...

dan sayangnya,
katanya artikel tersebut adalah sebuah dusta.
karena orang yg berbicara dgn syaikh al-buthy itu bukanlah syaikh al-albani

Anonim mengatakan...

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang pada akhir zaman, orang-orang muda dan berpikiran sempit. Mereka senantiasa berkata baik. Mereka keluar dari agama Islam, sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Mereka mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran, padahal mereka sama sekali tidak mengamalkannya. Mereka membaca Al-Quran, namun tidak melebihi kerongkongan mereka. Mereka berasal dari bangsa kita (Arab). Mereka berbicara dengan bahasa kita (bahasa Arab). Kalian akan merasa shalat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan shalat mereka, dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka.”Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa menguraikan Al Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad)

Anonim mengatakan...

Dr komen yg ada blm 1 pun yg memaparkan bukti klo al buuty itu mendukung syiah .... gayanya sih ilmiah ... sama2 fitnah ....

Anonim mengatakan...

@Anonim 12 Mei 2014 17.22:
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/01/29/22938/ulama-terkemuka-said-ramadhan-albuthi-dukung-rezim-bashar-alassad/#sthash.CzsQUnk8.dpbs

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/kala-syaikh-ramadhan-al-buthi-menjadi-pembela-rezim-thaghut-bashar-al-assad.htm#.VBTsElcdHIU

mr.xyz mengatakan...

makanya ente-ente yang salafi dan wahabi, STOP mencela, membid'ahkan dan mensesatkan muslim lain yang mengikuti madzhab tertentu, akhlaq seperti itu justru menyelisihi assunnah....jangan merasa hebat memilah milah pendapat/ijtihad imam mujtahid sehingga menilai ijtihad imam ini lebih kuat, ijtihad imam ini lemah, salah, bid'ah. emang ente-ente lebih pintar dari mereka apa?

tau ga, hampir mayoritas muslim di indonesia itu benci sikap ente-ente yang sok pinter itu

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Begitu ya ?

Unknown mengatakan...

Fanatik itu apa sih

Unknown mengatakan...

Memang apasih bahayanya bermazhab...trus apakah bermazhab tidak berbahaya?
bagaimana dgn org2 yg pada masa itu belum ada mazhab?
Apasih tujuan para imam membuat mazhab?
adakah perintah untuk bermazhab?

Unknown mengatakan...

Alhamdulillah... bagi seorang tholib membaca diskusi ini sangat banyak memberikan wawasan.

Unknown mengatakan...

"@amirfath: Tidak ikut sunnah yg serang khilafiyah. Sebab Nabi biarkan sahabatnya berbeda pendapat dlm hal furuiyah."

@amirfath: Tidak ikut sunnah yg hanya ikut amalan nabi sekitar ritual saja. Sebab sunnah Nabi juga mengurus pasar, ekonomi dan negara."

@amirfath: Bukan seorang fakih (ahli agama) yg keluarkan hukum sesuatu adalah haram dan bid'ah hanya dg alasan Nabi tidak pernah kerjakan."

@amirfath: Khilafiyah terjadi karena tdak ada dalil khusus. Ini tugas fikh. Yg bukan fakih jangan ikut2an. Biar tdk rancu."

@amirfath: Kekacauan terjadi karena adanya org2 yg bukan fakih ikut2an ngurus fikih lalu merasa dirinya berhak tandingi Imam Syafii dan imam2 lainnya."

@amirfath: Khilafiyah itu sdh dibahas oleh ulama. Masing2 punya dalil. Kita tgl ikut saja. Bukan menghakimi yg lain."

@amirfath: Memilih pemimpin: ushul. Gunakan demokrasi: furu'. Maka salah yg tdk mau pilih pemimpin krn alasan furu'."

@amirfath: Salah besar yg mengatakan: dari pada pilih pemimpin muslim yg korup mending pilih pemimpin kafir yg tidak korup."

@amirfath: Seharusnya mengatakan : ayo pilih pemimpin muslim yg bersih dari pada pemimpin kafir yg tdk bersih. Sungguh masih banyak muslim yg bersih."

@amirfath: Dzalim terhadap Nabi dan Islam yg sempitkan sunnah hanya sekitar ritual. Sementara mengurus negara tidak dianggap sunnah."

@amirfath: Sebaiknya jangan mengaku muslim jika serang Islam dan umat Islam. Apalagi bela kebatilan dan kesesatan."

@amirfath: Yg membuat umat Islam Indonesia tdk berdaya adlah munculnya org2 mengaku muslim tapi serang umat Islam dan bela kebatilan."
-----------------------
(Tulisan DR Amir faishol)
SEMOGA BERMANFAAT

Unknown mengatakan...

Ya soalnya beliau udah inshof hehehe

Unknown mengatakan...

Sy pengen ketemu Orang ini kalau diajak diskusi kabur apa ngga