‘Aliy bin Abi Thaalib : Abu Bakr adalah Seorang yang Jujur


At-Tirmidziy rahimahullah berkata :
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَال: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ "
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah : Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awaanah, dari ‘Utsmaan bin Al-Mughiirah, dari ‘Aliy bin Rabii’ah, dari Asmaa’ bin Al-Hakam Al-Fazaariy, ia berkata : Aku mendengar ‘Aliy berkata : “Sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang apabila mendengar satu hadits dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, maka Allah memberikan kepadaku manfaatnya darinya sesuai dengan kehendaknya. Dan apabila ada seorang laki-laki dari kalangan shahabat Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menceritakan hadits kepadaku, aku minta kepadanya untuk bersumpah (bahwa yang ia sampaikan itu benar dari beliau). Jika ia bersumpah kepadaku, maka aku membenarkannya. Dan sesungguhnya telah menceritakan kepadaku Abu Bakr dan benarlah (apa yang dikatakan) Abu Bakr, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : ‘Tidaklah ada seorang laki-laki yang melakukan satu perbuatan dosa, kemudian ia berdiri untuk berwudlu dan shalat, lalu meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya’. Kemudian beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam membaca ayat : ‘Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui’ (QS. Aali ‘Imraan : 135)” [As-Sunan no. 406].
Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam Al-Musnad 1/2 no. 2 & 1/8-9 no. 47 dan dalam Fadlaailush-Shahaabah no. 142, Abu Daawud no. 1521, At-Tirmidziy no. 3006, An-Nasaa’iy dalam Al-Kubraa 9/158-160 no. 10175-10178 dan dalam ‘Amalul-Yaum wal-Lailah no. 414-417, Ibnu Maajah no. 1395, Ibnu Abi Syaibah 2/378, Ibnul-Mubaarak dalam Az-Zuhd no. 1088, Ath-Thabariy dalam Jaami’ul-Bayaan 7/220-221 no. 7853-7854, Ath-Thahawiy dalam Syarh Musykiilil-Aatsaar 15/302-308 no. 6038-6048, Al-Humaidiy no. 1 & 4, Al-Marwaziy dalam Musnad Abi Bakr Ash-Shiddiiq no. 9-11, Abu Ya’laa no. 1 & 11-15, Al-Bazzaar dalam Al-Bahr 1/61-64 no. 8-11, Abu Nu’aim dalam Akhbaar Ashbahaan 1/179, Al-Qathii’iy dalam Zawaaid Fadlaailish-Shahaabah no. 642, Ath-Thayaalisiy 1/4-5 no. 1-2, Ibnu Sunniy dalam ‘Amalul-Yaum wal-Lailah no. 359, Ibnu Abi Haatim dalam At-Tafsiir no. 4180 & 5946, Ath-Thuusiy dalam Al-Mukhtashar no. 383 & 385, Ibnu Hibbaan dalam Shahiih-nya 2/389-390 no. 623, Ath-Thabaraaniy dalam Ad-Du’aa no. 1841-1842, Ibnul-Mundzir dalam Tafsiir-nya no. 935, Al-‘Uqailiy dalam Adl-Dlu’afaa’ 1/122-123, Al-Baihaqiy dalam Syu’abul-Iimaan no. 6675-6676 dan dalam Ad-Da’aawaat no. 140, Al-Baghawiy dalam Syarhus-Sunnah 4/151-152 no. 1015 dan dalam Ma’aalimut-Tanziil 1/339-340, Ibnu ‘Adiy dalam Al-Kaamil 2/142-143 no. 240, Tamaam Ar-Raaziy dalam Al-Fawaaid no. 1408, Ibnul-Atsiir dalam Usdul-Ghaabah 3/37, Ibnu Syaahiin dalam At-Targhiib no. 175, Ibnul-Muqri’ dalam Al-Mu’jam no. 580, Ibnu Basyraan dalam Al-Amaaliy 1/295, Abu Thaahir As-Silafiy dalam Al-Masyyakhah Al-Baghdaadiyyah no. 41, Al-Khathiib dalam Al-Kifaayah no. 43, Adl-Dliyaa’ dalam Al-Mukhtarah no. 7-11; semuanya dari jalan ‘Utsmaan bin Al-Mughiirah, dari ‘Aliy bin Rabii’ah, dari Asmaa’ bin Al-Hakam Al-Fazaariy, dari ‘Aliy, dari Abu Bakr radliyallaahu ‘anhumaa.
Sanad riwayat ini hasan.
Keterangan perawinya adalah sebagai berikut :
a.     ‘Utsmaan bin Al-Mughiirah Ats-Tsaqafiy, Abul-Mughiirah Al-Kuufiy Al-A’syiy – ia adalah ‘Utsmaan bin Abi Zur’ah; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-6. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 669 no. 4552].
b.     ‘Aliy bin Rabii’ah bin Nadllah Al-Waabiliy Al-Asadiy, Abul-Mughiirah Al-Kuufiy; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-3. Dipakai oleh Al-Bukhaariy, Muslim, Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 696 no. 4767].
c.      Asmaa’ bin Al-Hakam Al-Fazaariy, Abul-Hassaan Al-Kuufiy; seorang yang shaduuq. Termasuk thabaqah ke-3. Dipakai oleh Abu Daawud, At-Tirmidziy, An-Nasaa’iy, dan Ibnu Maajah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 135 no. 412].[1]
‘Utsmaan bin Al-Mughiirah mempunyai mutaba’ah dari Mu’aawiyyah bin Abil-‘Abbaas Al-Qaisiy sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adiy dalam Al-Kaamil 2/143 no. 240, Ath-Thabaraaniy dalam Al-Ausath 1/185 no. 584 dan dalam Ad-Du’aa no. 1844, dan Abu Bakr Al-Ismaa’iiliy dalam Mu’jamusy-Syuyuukh 2/697, dan Al-Khathiib dalam Maudlihul-Auhaam 2/490.
Mu’aawiyyah belum ditemukan biografinya.
Hadits tersebut dihasankan oleh At-Tirmidziy As-Sunan 1/432 dan Al-Baghawiy dalam Syarhus-Sunnah 4/152.
Ad-Daaruquthniy rahimahullah berkata :
وأحسنها أسنادا وأصحها ما رواه الثوري ومسعر، ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة
“Dan yang paling baik sanadnya serta yang paling shahih adalah hadits yang diriwayatkan Ats-Tsauriy dan Mis’ar yang mengikutinya keduanya, dari ‘Utsmaan bin Al-Mughiirah” [Al-‘Ilal, 1/180].
Perkataan Ad-Daaruquthniy ini mengisyaratkan adanya tahsin atau tashhiih terhadap sanad hadits Asmaa’ bin Al-Hakam dari jalur Ats-Tsauriy dan Mis’ar.
Ibnu ‘Adiy rahimahullah berkata :
وهذا الحديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحا
“Hadits ini (yaitu hadits Asmaa’ bin Al-Hakam), jalan (sanad)-nya adalah hasan, dan aku harap ia menjadi shahih (dengan adanya jalan-jalan lain yang menguatkan)” [Al-Kaamil, 2/143].
Tahsin sanad dari Ibnu ‘Adiy ini mengkonsekuensikan tahsin terhadap perawinya, khususnya dalam hal ini, Asmaa’ bin Al-Hakam.
Al-Mizziy rahimahullah menshahihkan hadits ini dalam Tahdziibul-Kamaal 2/534-535.
Ibnu Hajar rahimahullah berkata : “Hadits ini sanadnya jayyid” [Tahdziibut-Tahdziib, 1/268].
Diriwayatkan pula secara mursal dari Al-Hasan (Al-Bashriy) dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Humaidiy 1/148 no. 1 : Telah berkata Sufyaan (bin ‘Uyainah) : Dan telah menceritakan kepada kami ‘Aashim bin Al-Ahwal, dari Al-Hasan, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam semisal dengan haditsnya (Asmaa’ bin Al-Hakam).
Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabaraaniy dalam Ad-Du’aa’ no. 1843 : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin ‘Utsmaan bin Shaalih : Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Al-Farj : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, dari ‘Aliy bin ‘Aabis, dari ‘Utsmaan bin Al-Mughiirah, dari Abu Shaadiq, dari Rabii’ah bin Naajidz, ia berkata : Telah berkata ‘Aliy radliyallaahu ‘anhu : “.....(al-hadits)...”.
Semua perawinya tsiqaat, kecuali ‘Aliy bin ‘’Aabis, seorang yang dla’iif. Kemungkinan ia keliru dalam meriwayatkan sanad hadits ini, dimana yang masyhur ‘Utsmaan bin Al-Mughiirah meriwayatkan hadits ini dari ‘Aliy bin Rabii’ah, dari Asmaa’ bin Al-Hakam, dari ‘Aliy radliyallaahu ‘anhu – sebagaimana riwayat jama’ah.
Diriwayatkan oleh Al-Humaidiy no. 5, Ibnu Abid-Dun-yaa dalam At-Taubah no. 83, Al-Bazzaar dalam Al-Bahr 1/60-61 no. 6-7, Al-Balaadzuriy dalam Al-Ansaab 10/64, Ath-Thabariy dalam Jaami’ul-Bayaan 7/222 no. 7855, Ath-Thabaraaniy dalam Ad-Du’aa no. 1846, Al-Khathiib dalam Maudlihul-Auhaam 2/105; dari jalan ‘Abdullah bin Sa’iid, dari Abu Sa’iid Al-Maqburiy, dari ‘Aliy, dari Abu Bakr radliyallaahu ‘anhumaa.
Sanad riwayat ini sangat lemah karena ‘Abdullah bin Sa’iid, seorang yang matruuk.
‘Abdullah bin Sa’iid mempunyai mutaba’ah dari Sulaimaan bin Yaziid Al-Maaziniy sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy dalam Syu’abul-Iimaan no. 6677. Namun dalam sanad Ath-Thabaraaniy dalam Ad-Du’aa’ no. 1845, Sulaimaan bin Yaziid menyebutkan Abu Hurairah antara Abu Sa’iid Al-Maqburiy dan ‘Aliy.
Sulaimaan bin Yaziid seorang yang lemah dari faktor hapalannya.
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabaraaniy dalam Ad-Du’aa no. 1847; dari jalan Daawud bin ‘Mihraan Ad-Dabbaagh, dari ‘Umar bin Yaziid, dari Abu Ishaaq, dari ‘Abdul-Khair, dari ‘Aliy, dari Abu Bakr radliyallaahu ‘anhumaa.
Sanad riwayat ini lemah, karena kelemahan ‘Umar bin Yaziid.
Hadits ini secara keseluruhan dishahihkan/dihasankan oleh Al-Albaaniy dalam Shahiih At-Targhiib no. 680, Ahmad Syaakir dalam Takhriij Musnad Al-Imaam Ahmad 1/164, Al-Arna’uth dalam Takhriij Musnad Al-Imaam Ahmad 1/179, Dr. Washiyullah ‘Abbaas dalam Takhriij Fadlaailish-Shahaabah 1/195, dan yang lainnya.
‘Aliy bin Abi Thaalib mengecualikan Abu Bakr radliyallaahu ‘anhumaa dalam sumpah periwayatan karena ia mengetahui bahwa Abu Bakr adalah orang yang sangat jujur dan tidak mungkin berdusta dengan sengaja atas nama Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Kejujuran Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu telah dipersaksikan oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana dalam riwayat :
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: " اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ "
Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyaar : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa, dari Sa’iid, dari Qataadah : Bahwasannya Anas bin Maalik radliyallaahu ‘anhu pernah menceritakan kepada mereka : Bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah mendaki Uhud bersama Abu Bakr, ‘Umar, dan ‘Utsmaan. Tiba-tiba Uhud bergetar. Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Tenanglah Uhud, karena di atas hanyalah ada seorang Nabi, seorang shiddiiq, dan dua orang syahiid” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 3675].
Yang dimaksud dengan shiddiiq adalah Abu Bakr, dan dua orang syahiid adalah ‘Umar dan ‘Utsmaan radliyallaahu ‘anhum.
Gelar ‘ash-shiddiiq’ sudah merupakan panggilan atau sebutan yang lazim diucapkan para shahabat kepada Abu Bakr radliyallaahu ‘anhu.
عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ  أَبَا  بَكْرٍ  الصِّدِّيقَ  أَكَلَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
Dari Abu Nu’aim Wahb bin Kaisaan, ia mendengar Jaabir bin ‘Abdillah Al-Anshaariy berkata : Aku pernah melihat Abu Bakr Ash-Shiddiiiq makan daging, lalu shalat tanpa berwudlu lagi” [Diriwayatkan oleh Maalik dalam Al-Muwaththa’ no. 1/256-257 no. 58; shahih].
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ "، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ،.....
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’iid : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul-Waahid, dari Al-A’masy : Telah menceritakan kepada kami Ibraahiim, ia berkata : Aku mendengar ‘Abdurrahmaan bin Yaziid berkata : “‘Utsmaan telah shalat mengimami kami di Minaa empat raka’at”. Lalu hal itu dikatakan kepada ‘Abdullah bin Mas’uud, lalu ia pun beristirjaa’ (mengucapkan inna lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun) dan berkata : "Aku pernah shalat bersama Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam di Mina sebanyak dua raka'at, dan aku pernah shalat bersama Abu Bakr Ash-Shiddiiq di Mina sebanyak dua raka'at, dan aku juga pernah shalat bersama Umar bin Al-Khaththaab di Mina sebanyak dua raka'at....."  [Diriwayatkan oleh Muslim no. 695].
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ  الصِّدِّيقِ ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ. فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: " لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Amru bin ‘Aliy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Mu’aadz bin Mu’aadz, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Taubah Al-‘Anbariy, dari ‘Abdullah bin Qudaamah bin ‘Anazah, dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata : Seseorang pernah berbuat kasar kepada Abu Bakr Ash-Shiddiiq, lalu aku berkata kepadanya (Abu Bakr) : “Apakah boleh aku membunuhnya?”. Lalu ia menghardikku dan berkata : “Tidak boleh bagi seorang pun untuk dibunuh (hanya karena mencela orang lain) selain Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam” [Diriwayatkan oleh An-Nasaa’iy no. 4071; shahih].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ  الصِّدِّيقِ  مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَيَالٍ، وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام يَمْشِي إِلَى جَنْبِه
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin Az-Zubair : Telah menceritakan kepada kami ‘Umar bin Sa’iid, dari Ibnu Abi Mulaikah : Telah mengkhabarkan kepadaku ‘Uqbah bin Al-Haarits, ia berkata : “Aku pernah keluar bersama Abu Bakr Ash-Shiddiiq selepas shalat ‘Ashar beberapa hari setelah wafatnya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan ‘Aliy ‘alaihis-salaam berjalan di sampingnya....” [Diriwayatkan oleh Ahmad 1/8; shahih].
Dan yang lainnya.
Tidaklah sebutan ‘ash-shiddiiq’ dikatakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada Abu Bakr kecuali sebutan itu diridlai oleh Allah ta’ala. Dan tidaklah sebutan ‘ash-shiddiiq’ dikatakan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam kepada Abu Bakr kecuali Abu Bakr memang melazimi kejujuran dengan sebenar-benarnya dalam kehidupannya.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا
Telah menceritakan kepada Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Hannaad bin As-Sariy, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Manshuur, dari Abu Waail, dari ‘Abdullah bin Mas’uud, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Sesungguhnya kejujuran (ash-shidq) adalah kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan ke surga. Dan sesungguhnya seorang hamba berusaha untuk berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang ‘shiddiiq’ (orang yang jujur). Dan sesungguhnya kedustaan itu adalah kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan ke neraka. Dan sesungguhnya seorang itu bermaksud untuk berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta” [Diriwayatkan oleh Muslim no. 2607].
Wallaahu a’lam.
Semoga ada manfaatnya.
[abul-jauzaa’ – sardonoharjo, ngaglik, sleman, yogyakarta, 25072012].


[1]      Al-‘Ijliy berkata : “Taabi’iy tsiqah”. Al-Bukhaariy setelah menyebutkan haditsnya berkata : “Tidak ada mutaba’ah-nya”. Al-‘Uqailiy menyebutkannya dalam Adl-Dlu’afaa’ dengan menyertai perkataan Al-Bukhaariy tersebut. Ibnu Hibbaan memasukkannya dalam Ats-Tsiqaat dan berkata : “Yukhthi’”. Ibnu Sa’d berkata : “Sedikit haditsnya”. Al-Bazzaar berkata : “Majhuul”. Muusaa bin Haaruun berkata : “Tidak majhuul, karena telah meriwayatkan darinya ‘Aliy bin Rabii’ah dan Ar-Rukain bin Ar-Rabii’”.
Dr. Basyaar ‘Awwaad dalam menyanggah perkataan Muusaa bin Haaruun ini dan tetap menghukuminya majhuul dengan alasan tidak ada dalam kitab biografi ulama mutaqaddimiin yang menyebutkan bahwa Ar-Rukain meriwayatkan darinya. Namun perkataan beliau ini sangat layak mendapatkan kritik balik, karena dalam Mushannaf ‘Abdirrazzaaq 1/434 no. 1695 disebutkan bahwa Ar-Rukain bin Ar-Rabii’. Begitu juga dalam Mushannaf Ibni Abi Syaibah 2/366 no. 7552 disebutkan bahwa ayah Rukain (Ar-Rabii’ bin ‘Amiilah Al-Fazaariy) juga meriwayatkan dari Asmaa’. Baik Ar-Rukain maupun ayahnya meriwayatkan dari Asmaa’ dalam masalah meludah di masjid. Habiibur-Rahmaan Al-A’dhamiy, pentahqiq Mushannaf ‘Abdir-Razzaaq mengatakan dalam catatan kakinya bahwa riwayat Rukain dari Asmaa’ tersebut menguatkan apa yang dikatakan Muusaa bin Haaruun.
Sebagian ulama mutaqaddimiin telah menshahihkan atau menghasankan haditsnya, seperti At-Tirmidziy, Ad-Daaruquthniy, Ibnu Hibbaan, Ibnu ‘Adiy, dan Al-Baghawiy rahimahumullah.
Oleh karena itu, kedudukan Asmaa’ adalah shaduuq, hasanul-hadiits.

Comments

Anonim mengatakan...

Ustadz Abul Jauzaa yang saya cintai karena Allah,

Di manakah lagi ada blog selain blog Anda ini yang membahas banyak hadits dengan sanadnya? Saya ingin yang membahas sekaligus sanadnya, Ustadz.

Terima kasih.