Hadits : Tidaklah Ada Seorang pun yang Melewati Kuburan Saudaranya yang Mukmin….


Telah berkata Ibnu ‘Abdil-Barr rahimahullah :
أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول قال: أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة قالت: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، صاحب الشافعي، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام
Telah mengkhabarkan kepada kami Abu ‘Abdillah ‘Ubaid bin Muhammad secara qira’at dariku kepadanya pada tahun 390 H bulan Rabi’ul-Awwal, ia berkata : Telah mengimlakan/mendiktekan kepada kami Faathimah bintu Ar-Rayyaan Al-Mustamiliy di rumahnya di Mesir pada bulan Syawal tahun 342 H, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabii’ bin Sulaimaan Al-Muadzdzin, salah seorang shahabat Asy-Syaafi’iy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Bukair, dari Al-Auzaa’iy, dari ‘Athaa’, dari ‘Ubaid bin ‘Umair, dari Ibnu ‘Abbaas, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Tidaklah ada seorang pun yang melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang ia ketahuinya sewaktu di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali saudaranya yang mukmin (yang telah mati) itu mengetahuinya dan menjawab salam kepadanya” [Al-Istidzkaar, 1/184].

Riwayat ini dishahihkan Ibnul-Qayyim dalam Badaa’iul-Fawaaid 2/173-174.
Ibnu Rajab rahimahullah berkata :
خرجه ابن عبد البر وقال عبد الحق الإشبيلي: إسناده صحيح يشير إلى أن رواته كلهم ثقات وهو كذلك إلا أنه غريب بل منكر.
“Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil-Barr, dan berkata ‘Abdul-Haqq Al-Isybiliy : ‘Sanadnya shahih’, mengisyaratkan bahwa seluruh perawinya tsiqaat. Dan memang seperti itulah keadaannya, kecuali hadits tersebut ghariib, bahkan munkar” [Ahwaalul-Qubuur, hal. 85-86].
Tashhiih Ibnul-Qayyim – berikut Al-Isybiliy – ini perlu ditinjau kembali. Ada perselisihan dalam periwayatan dari Ar-Rabii’ bin Sulaimaan dari Bisyr bin Bakr.
Al-Khaathib Al-Baghdaadiy rahimahullah meriwayatkan hadits semisal sebagai berikut :
أخبرنا أبو الخطاب عبد الصمد بن محمد بن محمد بن نصر بن مكرم وعلى بن المحسن التنوخي قالا أنبأنا عمر بن محمد بن على الناقد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمران الكرماني في دار كعب سنة اثنتين وثلاثمائة حدثنا الربيع بن سليمان وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكير حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفى حديث الكرماني عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام
Telah mengkhabarkan kepada kami Abul-Khaththaab ‘Abdush-Shamad bin Muhammad bin Muhammad bin Nashr bin Mukarrim[1] dan ‘Aliy Al-Muhsin At-Tanuukhiy[2], mereka berdua berkata : Telah memberitakan kepada kami ‘Umar bin Muhammad bin ‘Aliy An-Naaqid[3] : Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaaq Ibraahiim bin ‘Imraan Al-Kirmaaniy[4] di rumah Ka’b pada tahun 302 H : Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabii’ bin Sulaiman[5]. Dan telah menceritakan kepada kami Abul-Qaasim ‘Abdurrahmaan bin Muhammad bin ‘Abdillah As-Siraaj[6] di Naisaabuur : Telah menceritakan kepada kami Abul-‘Abbaas Muhammd bin Ya’quub Al-Asham[7] : Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabii’ bin Sulaimaan : Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Bukair[8] : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahmaan bin Zaid bin Aslam – dalam hadits Al-Kirmaaniy : dari ‘Abdurrahmaan bin Zaid - , dari ayahnya, dari ‘Athaa’ bin Yasaar, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : “”Tidaklah ada seorang hamba yang melewati kuburan seseorang yang ia ketahuinya sewaktu di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali orang (yang telah mati) itu mengetahuinya dan menjawab salam kepadanya” [Taariikh Baghdaad, 6/137].
Abu Ishaaq Ibraahiim bin ‘Imraan Al-Kirmaaniy dan Abul-‘Abbaas Muhammd bin Ya’quub Al-Asham mempunyai mutaba’ah dari Al-Hasan bin Habiib dan Abu ‘Aliy Al-Himshiy, sebagaimana diriwayatkan oleh Tamaam Ar-Raaziy rahimahullah :
أخبرنا الحسن بن حبيب وأبو علي أحمد بن محمد بن فضالة الحمصي قالا : نا الربيع بن سليمان المرادي : نا بشر بن بكر نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن سار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ..........
Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hasan bin Habiib[9] dan Abu ‘Aliy Ahmad bn Muhammad bin Fudlaalah Al-Himshiy[10], mereka berdua berkata : Telah mengkhabarkan kepada kami Ar-Rabi’ bin Sulaimaan Al-Muraadiy : Telah mengkhabarkan kepada kami Bisyr bin Bakr : Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdurrahmaan bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari ‘Athaa’ bin Yasaar, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : “…..(al-hadits)…” [Al-Fawaaid, 2/122 no. 515].
Di sini Faathimah telah menyelisihi empat orang perawi dalam periwayatannya dari Ar-Rabii’ bin Sulaimaan, dari Bisyr bin Bakr; dimana keempat orang ini meriwayatkan (setelah Bisyr), dari ‘Abdurrahmaan bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfuu’. Adapun Faathimah dan muridnya (Abu ‘Abdillah ‘Ubaid bin Muhammad), saya belum menemukan biografinya.
Riwayat jama’ah inilah yang mahfuudh.
Akan tetapi riwayat tersebut dla’iif, bahkan mungkin sangat dla’iif. Letak kelemahannya ada pada ‘Abdurrahmaan bin Zaid bin Aslam. Ia seorang yang dla’iif menurut kesepakatan sebagaimana dikatakan Ibnul-Jauziy. Bahkan Ibnu Ma’iin berkata berkata : “Haditsnya tidak ada apa-apanya”. Ibnu Sa’d berkata : “Sangat lemah”. As-Saajiy berkata : “Munkarul-hadiits”. Al-Haakim dan Abu Nu’aim berkata : “Ia meriwayatkan dari ayahnya hadits-hadits palsu” [Tahdziibut-Tahdziib, 6/177-179 no. 361].
Diriwayatkan pula secara mauquuf dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu :
حدثنا محمد بن قدامة الجوهري : حدثنا معن بن عيسى القزاز : أخبرنا هشام بن سعد : حدثنا زيد بن أسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إذا مرَّ الرجل بقبر أخيه يعرفه، فسلم عليه، رد عليه السلام، وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudaamah Al-Jauhariy : Telah menceritakan kepada kami Ma’n bin ‘Iisaa Al-Qazaaz : Telah mengkhabarkan kepada kami Hisyaam bin Sa’d : Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Aslam, dari Abu Hurairah radliyallaahu ta’ala ‘anhu, ia berkata : “Apabila seseorang melewati kuburan saudaranya yang ia kenal, lalu memberi salam kepadanya, niscaya ia (yang telah mati) menjawab salamnya dan mengenalinya. Dan apabila ia melewati kubur yang tidak dikenalnya lalu memberi salam kepadanya, niscaya ia (yang mati) menjawab salamnya” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dun-yaa dalam Al-Qubuur hal. 202 no. 2].
Riwayat ini lemah dikarenakan Muhammad bin Qudaamah Al-Jauhariy [Taqriibut-Tahdziib, hal. 890 no. 6274]. Begitu juga dengan Hisyaam bin Sa’d Al-Madaniy [Tahriirut-Taqriib, 4/39 no. 7294].
Ada riwayat lain yang dikatakan dapat menguatkan riwayat di atas :
حدثنا محمد بن عون : حدثنا يحيى بن يمان، عن عبد الله بن سمعان، عن زيد بن أسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من رجل يزور قبر أخيه، ويجلس عنده إلا استأنس به، ورد عليه، حتى يقوم
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Aun : Telah menceritakan kepada kami Yahyaa bin Yamaan, dari ‘Abdullah bin Sam’aan, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Aaisyah radliyallaahu ta’ala ‘anhaa, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Tidaklah ada seseorang yang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk di sampingnya, kecuali ia dapat mendengarkannya dan menjawabnya hingga ia pergi” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dun-yaa dalam Al-Qubuur, hal. 201 no. 1].
Namun riwayat ini tidak diterima karena sangat lemah. ‘Abdullah bin Sam’aan, nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Ziyaad bin Sulaimaan bin Sam’aan Al-Makhzuumiy Abu ‘Abdirrahmaan Al-Madaniy; seorang yang matruuk, dan bahkan dituduh berdusta [At-Taqriib, hal. 507 no. 3346].
Kesimpulan : Hadits dalam bahasan ini adalah lemah, tidak bisa dipakai berhujjah.
Wallaahu a’lam.
Ini saja yang dapat dituliskan, semoga ada manfaatnya.
[abul-jauzaa’ – perum ciomas permai, ciapus, ciomas, bogor, 16610 – Ramadlaan 1432 H].


[1]      Ia seorang yang shaduuq [Mishbaahul-Ariib, 2/265 no. 16041].
[2]      Ia seorang yang shaduuq [idem, 2/393 no. 18782].
[3]      Ia seorang yang tsiqah [idem, 2/432 no. 19611].
[4]      Disebutkan biografinya oleh Al-Khathiib dalam Taariikh-nya tanpa menyebutkan adanya jarh ataupun ta’diil [idem, 1/42 no. 613].
[5]      Ia seorang yang tsiqah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 320 no. 1904].
[6]      Ia adalah ‘Abdurrahmaan bin Muhammad bin ‘Abdillah bin Muhammad bin Hamdaan, Abul-Qaasim Al-Qurasyiy An-Naisaabuuriy As-Siraaj; seorang yang imaam, tsiqah, lagi faqiih [Taariikh Al-Islaam oleh Adz-Dzahabiy].
[7]      Ia seorang yang imam, tsiqah, lagi hujjah [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 15/452-460 no. 258].
[8]      Yang benar : Bisyr bin Bakr At-Tinniisiy; seorang yang tsiqah [At-Taqriib, hal. 168 no. 683].
[9]      Ia adalah Al-Hasan bin Habiib bin Abdil-Malik Abu ‘Aliy Al-Hashaairiy; seorang yang tsiqah [Mishbaahul-Ariib, 1/333 no. 6916].
[10]     Ia seorang yang tsiqah [idem, 1/158 no. 2888].

Comments

Anonim mengatakan...

td sy baca tafsir ibnu katsir kalo ga salah surat at taubah ayat 10, bliau membawakan riwayat senada. Apa jalur2 periwayatannya sama? Maaf Sy lg ga bisa buka kitabnya. Kiranya antum ada kluangan waktu...memberikan tmbahan faidah. barokallohu fikum

Abu Al-Jauzaa' : mengatakan...

Yang saya dapatkan adalah perkataan Ibnu Katsiir ketika membahas QS. Ar-Ruum ayat 52. Beliau menyebutkan riwayat Ibnu 'Abdil-Barr di atas. Berikut teksnya :

من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححًا [له] ، عن ابن عباس مرفوعًا: "ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم، كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إلا رد الله عليه روحه، حتى يرد عليه السلام"

Anonim mengatakan...

iya, sy yg keliru. Sy baru ingat matannya lain.