Sifat Duduk (Juluus) - 1


Ramai pembicaraan akhir-akhir ini tentang sifat duduk (juluus) Allah ta’ala. Apakah boleh Allah ta’ala disifati dengan ‘duduk’ ?. Mereka kata – you know who - , orang yang menyifati Allah ta’ala dengan ‘duduk’ (juluus) adalah adalah sesat lagi menyesatkan, satu kerangkeng dengan orang-orang Mujassimah. Bagi yang terbiasa hidup bergaul dengan komunitas mereka, tentu tidak aneh dengan gaya-gaya nyentrik seperti ini. Perkataan mereka hanyalah sekedar duplikasi perkataan Jahmiyyah yang usianya sudah memfosil lebih dari seribu tahun, gak kreatif banget. Banyak orang tertipu dengan penemuan fosil itu yang dikiranya batu mulia, padahal dulunya onggokan kotoran onta.
So, mari kita bahas apa yang menjadi pokok pembicaraan di sini…

Allah ta’ala berfirman:
عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا
"Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji" [QS : Al-Israa’ : 79].
Terkait dengan ayat tersebut, ada satu riwayat penafsiran di kalangan salaf:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ: يُقْعِدُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ "
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr : Telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudlail, dari Laits, dari Mujaahid tentang firman Allah ta’ala : ‘Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji" (QS : Al-Israa’ : 79), ia (Mujaahid) berkata : “Allah mendudukkan beliau (Nabi ) bersama-Nya di atas ‘Arsy” [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ‘Aashim dalam As-Sunnah no. 695].
Diriwayatkan juga oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 255 (Ibnu Abi syaibah) & 256 Ibnu Mandah dalam Adz-Dzikr hal. 99-100 no. 70 dari jalan Abu Bakr bin Abi Syaibah.
Abu Bakr bin Abi Syaibah mempunyai mutaba’aat dari ‘Utsmaan bin Abu Syaibah, Al-‘Alaa’ bin ‘Utsmaan, Abu Hammaam, Abul-Hudzail, Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair, Ishaaq bin Rahuyah/Rahawaih, Muhammad bin ‘Umar Al-Mishshiishiy, Al-Haarits bin Syuraih, ‘Aliy bin Al-Mundzir Ath-Thariiqiy, ‘Aliy bin Harb Al-Maushiiliy, ‘Abbaad bin Ya’quub Al-Asadiy, dan ‘Abdullah bin Sa’iid Abu Sa’iid; sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 251 & 256 & 279 & 280 & 283 & 288 & 310, Ath-Thabariy dalam Tafsiir-nya 17/529, Al-Aajuriiy dalam Asy-Syarii’ah 2/368 no. 1160-1162, dan Ibnu Mandah dalam Adz-Dzikr hal. 99-100 no. 70.
Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafadh:
يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ
“Mendudukkan beliau (Nabi - yujlisuhu) bersama-Nya di atas ‘Arsy”.
Ibnu Fudlail adalah Muhammad bin Fudlail bin Ghazwaan Adl-Dlabbiy, seorang yang tsiqah [Tahrirut-Taqriib, 3/306-307 no. 6227].
Al-Laits bin Abi Sulaim, seorang yang shaduuq, namun lemah dalam hapalannya, mudltharibul-hadiits [selengkapnya : Tahdziibul-Kamaal, 24/279-288 no. 5017].
Mujaahid bin Jabr Al-Makkiy, seorang yang tsiqah lagi imam di bidang tafsir [Taqriibut-Tahdziib, hal. 921 no. 6523].
Sebagian ulama melemahkan riwayat Mujaahid ini karena faktor Al-Laits bin Abi Sulaim. Ini tidak benar. Riwayat Al-Laits bin Abi Sulaim dari Mujaahid dalam tafsiir adalah shahih, karena periwayatannya tersebut melalui perantaraan kitab/catatan Al-Qaasim bin Abi Bazzah. Ibnu Hibbaan rahimahullah menjelaskan:
ما سمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبى بزة نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبى سليم وابن أبى نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد
“Tidak ada seorang pun yang mendengar tafsir dari Mujaahid kecuali Al-Qaasim bin Abi Bazzah. Lalu Al-Hakam bin ‘Utaibah, Laits bin Abi Sulaim, Ibnu Abi Najiih, Ibnu Juraij, dan Ibnu ‘Uyainah melihat kitab kitab Al-Qaasim, dan kemudian mereka menyalinnya dan mentadlisnya dari Mujaahid (yaitu dengan menggugurkan Al-Qaasim – Abul-Jauzaa’)” [Masyaahiiru ‘Ulamaail-Amshaar, hal. 176 no. 1153].
Al-Qaasim bin Abi Bazzah adalah seorang yang tsiqah.
Yang menguatkan itu adalah penerimaan para ulama mutaqaddimiin atas riwayat Al-Laits bin Abi Sulaim dari Mujaahid ini, dan bahkan mereka mengingkari dengan keras orang-orang yang menolaknya. Akan saya sebutkan diantaranya, terutama yang ‘jenderal-jenderal’-nya.
1.      Ahmad bin Hanbal rahimahullah:
قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ، نُسَلِّمُ الأَخْبَارَ كَمَا جَاءَتْ
“Sungguh para ulama telah mendapatkan khabar tersebut dengan penuh penerimaan. Kami tunduk/berserah diri terhadap khabar-khabar tersebut sebagaimana datangnya” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 284].
Catatan : Al-Imaam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menerima khabar Laits dari Mujaahid ini, meskipun beliau men-jarh Al-Laits bin Abi Sulaim dengan : ‘mudltharibul-hadiits, tidak kuat, dla’iiful-hadiits jiddan, banyak salahnya, dan lain-lain [Mausuu’ah Aqwaal Al-Imaam Ahmad bin Hanbal, 3/207-208 no. 2231]. Ini sebagai indikasi kuat bahwa riwayat Laits bin Abi Sulaim khusus dari Mujaahid dalam Tafsiir adalah shahih.
2.      Abu Daawud As-Sijistaaniy rahimahullah (w. 275 H) berkata:
أَرَى أَنْ يُجَانَبَ كُلُّ مَنْ رَدَّ حَدِيثَ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ "، وَيُحَذَّرُ عَنْهُ، حَتَّى يُرَاجِعَ الْحَقَّ
“Aku berpandangan untuk menjauhi semua orang yang menolak hadits Laits, dari Mujaahid : ‘Allah mendudukkan beliau di atas ‘Arsy’; mentahdzirnya hingga ia kembali kepada kebenaran” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 276].
3.      ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah (w. 290 H) berkata:
سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ يُنْكِرُهُ، وَكَانَ عِنْدَنَا فِي وَقْتٍ مَا سَمِعْنَاهُ مِنَ الْمَشَايِخِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا تُنْكِرُهُ الْجَهْمِيَّةُ
“Aku mendengar hadits ini dari sekelompok ulama, dan aku tidak melihat seorang pun dari muhadditsiin mengingkarinya. Dan pada saat ini, apa yang kami dengar dari para masyayikh bahwa hadits ini hanyalah diingkari oleh Jahmiyyah” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 280].
4.      Abu Bakr bin Hammaad Al-Muqri’ rahimahullah (w. 267 H):
مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ فَسَكَتَ فَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى الإِسْلامِ، فَكَيْفَ مَنْ طَعَنَ فِيهَا؟
“Barangsiapa yang disebut di sisinya hadits ini lalu ia diam (abstain), maka ia tertuduh di atas Islam. Lantas, bagaimana halnya dengan orang yang malah mencelanya ?” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 257].
Ia merupakan salah seorang pembesar di kalangan murid-murid Ahmad bin Hanbal [Taariikh Baghdaad, 3/76-77 no. 690].
5.      Abu Ja’far Ad-Daqiiqiy rahimahullah (w.266 H):
مَنْ رَدَّهَا فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْمِيُّ، وَحُكْمُ مَنْ رَدَّ هَذَا أَنْ يُتَّقَى
“Barangsiapa yang menolaknya (riwayat Mujaahid), maka ia di sisi kami adalah Jahmiy (penganut paham Jahmiyyah), dan hukum bagi orang yang menolak riwayat ini adalah dijauhi/dikucilkan” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 257].
Abu Ja’far Ad-Daqiiqiy, namanya adalah Muhammad bin ‘Abdil-Malik bin Marwaan bin Al-Hakam Al-Waasithiy, Abu Ja’far Ad-Daqiiqiy; seorang yang tsiqah. Termasuk thabaqah ke-11, lahir tahun 185 H, dan meninggal tahun 266 H di Baghdaad. Dipakai oleh Abu Daawud dan Ibnu Maajah [Tahriirut-Taqriib, 3/284 no. 6101].
6.      ‘Abbaas Ad-Duuriy rahimahullah (w. 271 H):
لا يَرُدُّ هَذَا إِلا مُتَّهَمٌ
“Tidak ada yang menolak riwayat ini kecuali orang yang tertuduh (agamanya)” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 257].
‘Abbaas Ad-Duuriy adalah seorang imam masyhur, murid utama Yahyaa bin Ma’iin rahimahumullah.
7.      Ishaaq bin Rahawaih rahimahullah (w. 238 H):
الإِيمَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ
“(Wajib) beriman terhadap hadits/riwayat ini dan tunduk kepadanya”
dalam riwayat lain:
مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ فَهُوَ جَهْمِيُّ
“Barangsiapa yang menolak hadits ini, maka ia adalah Jahmiy” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 257].
Ishaaq bin Rahawaih adalah seorang imam besar kaum muslimin lagi tsiqah [referensi : https://goo.gl/uBDvKn].
8.      Ibraahiim Al-Ashbahaaniy rahimahullah (w. 266 H) berkata:
هَذَا الْحَدِيثُ حَدَّثَ بِهِ الْعُلَمَاءُ مُنْذُ سِتِّينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، وَلا يَرُدُّهُ إِلا أَهْلُ الْبِدَعِ
“Hadits ini telah diriwayatkan oleh para ulama sejak 160 tahun, dan tidak ada yang menolaknya kecuali ahli bid’ah” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 257].
Ibraahiim bin Aruumah Abu Ishaaq Al-Ashbahaaniy seorang haafidh agung di masanya yang aqidahnya lurus [Al-Kaamil fidl-Dlu’afaa’ oleh Ibnu ‘Adiy 1/232-233 dengan catatan kaki muhaqqiq-nya].
9.      Hamdaan bin ‘Aliy rahimahullah (w. 272 H) berkata:
كَتَبْتُهُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَرُدُّهُ إِلا أَهْلُ الْبِدَعِ
“Aku telah menulis riwayat tersebut sejak 50 tahun lalu, dan tidaklah aku melihat seorang pun yang menolaknya kecuali ahli-bid’ah” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 257].
Hamdaan (bin ‘Aliy) adalah laqab dari Muhammad bin ‘Aliy bin ‘Abdillah bin Mihraan Al-Baghdaadiy Al-Warraaq; seorang tsiqah, haafidh, dan merupakan pembesar di kalangan murid Ahmad bin Hanbal rahimahumullah [Siyaru A’laamin-Nubalaa’, 13-49-50 no. 36].
10.   Haaruun bin Ma’ruuf Al-Marruuziy rahimahullah (w. 231) berkata:
لَيْسَ يُنْكِرُ حَدِيثَ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، إِلا الْجَهْمِيَّةُ
“Tidak ada yang mengingkari hadits Ibnu Fudlail, dari Laits, dari Mujaahid kecuali Jahmiyyah” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 260].
Haaruun bin Ma’ruuf adalah seorang yang tsiqah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 1015 no. 7291].
11.   Abu Bakr bin Ishaaq Ash-Shaaghaaniy rahimahullah (w. 270 H) berkata:
لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ، وَلا فِي عَصْرِنَا هَذَا إِلا وَهُوَ مُنْكِرٌ لِمَا أَحْدَثَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رَدِّ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: "عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قَالَ: يُقْعِدُهُ عَلَى الْعَرْشِ "، فَهُوَ عِنْدَنَا جَهْمِيُّ، يُهْجَرُ وَنَحْذِرُ عَنْهُ.
“Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama terdahulu maupun yang hidup di jaman sekarang ini kecuali mereka mengingkari apa yang dikatakan At-Tirmidziy[1] tentang penolakannya terhadap hadits Muhammad bin Fudlail, dari Laits, dari Mujaahid tentang firman Allah ta’ala : ‘Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji" (QS : Al-Israa’ : 79), dimana Mujaahid berkata : ‘Allah mendudukkan beliau (Nabi ) di atas ‘Arsy’. Ia (yaitu orang yang menolak riwayat Mujaahid – Abul-Jauzaa’) di sisi kami adalah Jahmiy yang perlu diboikot dan ditahdzir” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 275].
Muhammad bin Ishaaq bin Ja’far, Abu Bakr Ash-Shaaghaaniy; seorang yang imam yang tsiqah lagi tsabat [Taqriibut-Tahdziib, hal. 824 no. 5758].
12.   Al-Jurairiy rahimahullah (w. 144 H) berkata:
وَقَدْ أَتَى عَلَيَّ نَيِّفٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا رَدَّ حَدِيثَ مُجَاهِدٍ إِلا جَهْمِيُّ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ الأَئِمَّةُ فِي الأَمْصَارِ، وَتَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ مُنْذُ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، وَبَعْدُ فَإِنِّي لا أَعْرِفُ هَذَا التِّرْمِذِيَّ، وَلا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْتُهُ عِنْدَ مُحَدِّثٍ، فَعَلَيْكُمْ رَحِمَكُمُ اللَّهُ بِالتَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ وَالاتِّبَاعِ
“Sungguh telah lebih dari 80 tahun, aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak hadits Mujaahid kecuali Jahmiy. Para imam di penjuru negeri dan ulamanya mendapati hadits itu dengan penuh penerimaan semenjak lebih dari 150 tahun. Dan setelah itu, aku tidak mengenal At-Tirmidziy ini, tidak pula mengetahui bahwa aku pernah melihatnya di sisi muhaddits. Maka wajib bagi kalian – semoga Allah merahmati kalian – untuk berpegang teguh kepada Sunnah dan ittibaa’” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 275].
Al-Jurariy adalah Sa’iid bin Iyaas Al-Jurairiy, Abu Mas’uud Al-Bashriy; seorang imam yang tsiqah [Taqriibut-Tahdziib, hal. 374 no. 2286].
13.   Abu Bakr Yahyaa bin Abi Thaalib rahimahullah (w. 275 H) berkata:
لا أَعْرِفُ هَذَا الْجَهْمِيَّ الْعَجَمِيَّ، لا نَعْرِفُهُ عِنْدَ مُحَدِّثٍ، وَلا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِنَا، وَلا عَلِمْتُ أَحَدًا رَدَّ حَدِيثِ مُجَاهِد
“Aku tidak mengenal orang Jahmiy ‘Ajamiy ini (maksudnya At-Tirmidziy - Abul-Jauzaa’). Kami juga tidak mengenalnya di kalangan muhaddits, tidak pula di kalangan seorang pun dari saudara-saudara kami (ulama Ahlus-Sunnah). Aku tidak mengetaui seorang pun yang menolak hadits Mujaahid” [Diriwayatkan oleh Al-Khallaal dalam As-Sunnah no. 275].
Abu Bakr Yahyaa bin Abi Thaalib, seorang imam muhaddits yang ‘aalim.
14.   Dan lain-lain.
Perkataan di atas mengisyaratkan adanya ijmaa’ atas penerimaan atsar Mujaahid dari waktu ke waktu. Menunjukkan tashhiih mereka (Ahlus-Sunnah) atas riwayat itu, sekaligus menggambarkan apa dan bagaimana pemahaman mereka dalam permasalahan ini. Para ulama Ahlus-Sunnah mutaqaddimiin menetapkan sifat ‘duduk’ bagi Allah ta’ala, dan mengklasifikasikan siapa saja yang menyelisihi mereka waktu itu sebagai ahli bid’ah dari kalangan Jahmiyyah dan Zanaadiqah.
Sejarah ‘Wahabi’ belum terbuat ketika riwayat Mujaahid ini muncul[2], sehingga tidak adil rasanya Wahabi selalu menjadi ‘onta merah’[3].
Al-Aajurriy rahimahullah berkata:
فَقَدْ تَلَقَّاهَا الشُّيُوخُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالنَّقْلِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَلَقَّوْهَا بِأَحْسَنِ تَلَقٍّ، وَقَبِلُوهَا بِأَحْسَنِ قَبُولٍ، وَلَمْ يُنْكِرُوهَا، وَأَنْكَرُوا عَلَى مَنْ رَدَّ حَدِيثَ مُجَاهِدٍ إِنْكَارًا شَدِيدًا وَقَالُوا: مَنْ رَدَّ حَدِيثَ مُجَاهِدٍ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ
قُلْتُ: فَمَذْهَبُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَبُولُ مَا رَسَمْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ، وَقَبُولُ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، وَتَرْكُ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ فِي رَدِّهِ.
“Para senior dari kalangan ulama dan ahli hadits Nabi telah mendapatkannya dengan sebaik-baiknya, serta menerimanya dengan sebaik-baik penerimaan tanpa mengingkarinya. Mereka mengingkari orang-orang yang menolak hadits Mujaahid dengan pengingkaran yang sangat keras. Mereka berkata : ‘Barangsiapa yang menolak hadits Mujaahid, maka ia orang yang jelek. Aku (Al-Aajurriy) berkata : Madzhab kami, walhamdulillah, adalah menerima apa yang telah kami gambarkan dalam permasalahan ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya; serta menerima hadits Mujaahid, meninggalkan penentangan dan perdebatan dalam membantahnya” [Asy-Syarii’ah, 2/367].
Ibnu Taimiyyah rahimahumallah berkata:
إذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَقَدْ حَدَثَ الْعُلَمَاءُ الْمَرْضِيُّونَ وَأَوْلِيَاؤُهُ الْمَقْبُولُونَ : أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْلِسُهُ رَبُّهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ . رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي تَفْسِيرِ : { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } وَذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى مَرْفُوعَةٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعَةٍ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : وَهَذَا لَيْسَ مُنَاقِضًا لِمَا اسْتَفَاضَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هُوَ الشَّفَاعَةُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ وَيَدَّعِيه لَا يَقُولُ إنَّ إجْلَاسَهُ عَلَى الْعَرْشِ مُنْكَرًا. وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْجَهْمِيَّة وَلَا ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ مُنْكَرٌ
“Apabila hal ini telah jelas, maka para ulama yang diridlai dan para wali yang diterima mengatakan : Bahwasannya Muhammad Rasulullah telah didudukkan Rabbnya di atas ‘Ars bersama-Nya. Muhammad bin Fudlail telah meriwayatkannya dari Laits, dari Mujaahid dalam tafsir firman Allah ta’ala : ‘Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji" (QS : Al-Israa’ : 79), dan ia menyebutkannya juga dari jalan lain yang marfuu’ maupun bukan marfuu’. Ibnu Jariir berkata : ‘Penafsiran ini tidaklah bertentangan dengan hadits-hadits yang telah tersebar bahwasannya al-maqaam al-mahmuud (tempat yang terpuji) adalah syafa’at, berdasarkan kesepakatan para imam dan orang-orang yang mengaku beragama Islam. Ia (Ibnu Jariir) tidak mengatakan bahwa riwayat Allah mendudukkan beliau di atas ‘Arsy adalah munkar. Yang mengingkarinya adalah sebagian orang Jahmiyyah. Tidak pula ia menyebutkan dalam tafsir ayat itu munkar” [Majmuu’ Al-Fataawaa, 4/374].
Al-Qaadliy Abu Ya’aa menukil beberapa bait syi’ir dari Ad-Daaraquthniy dan Ibnul-‘Allaaf Adl-Dlariir rahimahumullah yang isinya membenarkan riwayat Mujaahid [lihat : Ibthaalut-Ta’wiilaat, 2/492-493 no. 465-466].
Apakah kita akan menyelisihi atau bahkan menentang apa yang menjadi pemahaman salaf ?. Insya Allah tidak. Kita menetapkan sifat Allah tersebut tanpa tahrif, ta’thil, tamtsil, dan takyif. Kalau kemudian ada orang yang melabeli stiker Wahabi Mujassimah, sesat, dan menyesatkan kepada kita karena mengikuti pemahaman salaf, tak perlu sakit kepala. Semoga saja mereka segera sadar dari mabuk fosil kotoran onta…..
Wallaahu a’lam, semoga ada manfaatnya.
[abul-jauzaa’ – ahad hening, 17:14 – 12032017 - berlanjut ke Sifat Duduk (Juluus) - 2].[1]    Bukan Al-Imaam Muhammad bin ‘Iisaa At-Tirmidziy, penulis kitab As-Sunan.
[2]    Malahan, nenek moyang kelompok tukang jual stiker dan cap ‘Wahabi’ ini belum lahir di dunia.
[3]    Saya tidak mengatakan ‘kambing hitam’.

Comments

Anonim mengatakan...

alhamdulillah ....kangen tulisan antum

rofi mengatakan...

sebelumnya saya mengira sikap ahlus sunnah adalah tawaquf, tidak menetapkan dan tidak juga menafikkan.
ternyata mereka juga menetapkan sifat duduk bagi Allah.
barakallah